Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2945
Title: Using mathematical criteria of evaluation for diagnostics results of cadets’ training in affective sphere
Other Titles: Використання математичних критеріїв оцінки для діагностики результатів навчання курсантів в афективній сфері
Использование математических критериев оценки для диагностики результатов обучения курсантов в аффективной сфере
Authors: Palevych, S. V.
Poddubnyi, O. G.
Tkachuk, O. A.
Tzymbaliuk, Zh. O.
Палевич, С. В.
Піддубний, О. Г.
Ткачук, О. А.
Цимбалюк, Ж. О.
Поддубный, А. Г.
Ткачук, А. А.
Цымбалюк, Ж. А.
Keywords: emotional and volitional resistance
cadets
learning outcomes
special physical training
емоційно-вольова стійкість
курсанти
результати навчання
спеціальна фізична підготовка
эмоционально-волевая устойчивость,
курсанты
результаты обучения
специальная физическая подготовка
Issue Date: 2019
Publisher: H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University
Citation: Using mathematical criteria of evaluation for diagnostics results of cadets’ training in affective sphere / S. V. Palevych, O. G. Poddubnyi, O. A. Tkachuk [et al.] // Здоровье, спорт, реабилитация : науч. журн. по пробл. физ. воспит., спорта, реабилит. и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т имени Г. С. Сковороды ; [редкол.: Ж. Л. Козина (глав. ред.) и др.] – Харьков : ХНПУ, 2019. – Т. 5, № 1. ‒ С. 96-106.
Abstract: Objective: substantiation of the expediency of using mathematical evaluation criteria for determining the means of diagnosing a set of knowledge, skills and other competences acquired during the training of military men in the emotional (affective) sphere. Material: the study was attended by 67 cadets of the Air Force University, who are not the pilots and are at the 3rd year of study. For assessing the ability to manage their behavior through management of emotions, a technique of studying the emotional intelligence of military personnel at different stages of training and physical tests are related to overcoming objective and subjective obstacles. For the processing of the results was used the method of correlation, discriminant analysis and decision tree methods for the classification problem. The significance level for all statistics was established at p <0.05. Results: A positive linear relationship between the levels of performance of special exercises and the level of emotional stability were established. The models of discriminant analysis and the rule of classification of the recognition of the level of emotional stability according special physical preparedness level are determined. It was established that exercises in the obstacles course and turns in the gymnastics wheel are the main variables that allow classifying the students according to the level of emotional stability. Conclusions: The using of mathematical criteria for evaluating the results of the implementation of special exercises can differentiate according to the objective characteristics of cadets in category and simplifies the methodological work on recognition in the dynamics of physical improvement of military personnel, a local assessment of emotional and volitional resistance to the negative impact of the factors of modern combat. Мета: обґрунтування доцільності використання математичних критеріїв оцінки для визначення засобів діагностики сукупності знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що набуваються у процесі навчання військовослужбовців в емоційній (афективній) сфері. Матеріал: у дослідженні взяли участь 67 курсантів військового університету Повітряних Сил не льотного складу 3-го курсу навчання. Для оцінки вміння керувати своєю поведінкою за допомогою управління емоціями використовувалась методика вивчення емоційного інтелекту військовослужбовців на різних етапах підготовки та фізичні тести, що пов’язані з подоланням об’єктивних і суб’єктивних перешкод. Для обробки результатів використано метод кореляційного, дискримінантного аналізу та метод дерев рішень для задачі класифікації. Рівень значимості для всієї статистики був встановлений при p < 0,05. Результати. Встановлено позитивний лінійний взаємозв’язок між рівнями виконання спеціальних вправ та рівнем емоційної стійкості. Визначено моделі дискримінантного аналізу та правило класифікації розпізнавання рівня емоційної стійкості за рівнем спеціальної фізичної підготовленості. Встановлено, що вправи на смузі перешкод та оберти на гімнастичному колесі є головними змінними, які дозволяють класифікувати курсантів за рівнем емоційної стійкості. Висновки. Використання математичних критеріїв оцінки результатів виконання спеціальних вправ дозволяє диференціювати за об’єктивними ознаками курсантів по класам і спрощує методичну роботу з розпізнавання в динаміці фізичного вдосконалення військовослужбовців, локальну оцінку емоційно-вольової стійкості до негативного впливу факторів сучасного бою. Цель: обоснование целесообразности использования математических критериев оценки для определения средств диагностики совокупности знаний, умений, навыков, других компетенций, приобретаемых в процессе обучения военнослужащих в эмоциональной (аффективной) сфере.Материал: в исследовании приняли участие 67 курсантов военного университета Воздушных Сил не летного состава 3-го курса обучения. Для оценки умение управлять своим поведением с помощью управления эмоциями использовалась методика изучения эмоционального интеллекта военнослужащих на различных этапах подготовки и физические тесты, связанные с преодолением объективных и субъективных препятствий. Для обработки результатов использован метод корреляционного, дискриминантного анализа и метод деревьев решений для задачи классификации. Уровень значимости для всей статистики был установлен при p <0,05. Результаты. Установлено позитивная линейная взаимосвязь между уровнями выполнения специальных упражнений и уровнем эмоциональной устойчивости. Определены модели дискриминантного анализа и правило классификации распознавания уровня эмоциональной устойчивости по уровню специальной физической подготовленности. Установлено, что упражнения на полосе препятствий и обороты на гимнастическом колесе являются главными переменными, которые позволяют классифицировать курсантов по уровню эмоциональной устойчивости. Выводы. Использование математических критериев оценки результатов выполнения специальных упражнений позволяет дифференцировать по объективным признакам курсантов по классам и упрощает методическую работу по распознаванию в динамике физического совершенствования военнослужащих, локальную оценку эмоционально-волевой устойчивости к негативному воздействию факторов современного боя.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2945
ISSN: 2520-2685 (Online), 2520-2677 (Print)
Appears in Collections:Кафедра фізичного виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Using mathematical criteria.pdf769.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.