Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2545
Title: Формування термінологічної компетентності майбутніх педагогів під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»
Other Titles: Формирование терминологической компетентности будущих педагогов при изучении курса «Украинский язык (по профессиональному направлению)»
The formation of terminological competence of future teachers in the study of the course «Ukrainian language (in the professional area)»
Authors: Купіна, І. О.
Купина, И. А.
Kupina, I. A.
Keywords: термінологія
термінологічна компетентність
стандартизація та кодифікація
терминология
терминологическая компетентность
стандартизация и кодификация
terminology
terminological competence
standardization and codification
Issue Date: Oct-2018
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Купіна І. О. Формування термінологічної компетентності майбутніх педагогів під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / І. О. Купіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 54–59.
Abstract: У статті йдеться про особливості вивчення термінологічної компетентності майбутніх педагогів, що обумовлено значущістю термінології в освоєнні професії, осмисленні сутності педагогічних явищ, побудові професійної комунікації. В статье говорится об особенностях изучения терминологической компетентности будущих педагогов, что обусловлено значимостью терминологии в освоении профессии, осмыслении сущности педагогических явлений, построении профессиональной коммуникации. The article deals with the peculiarities of the study of the terminological competence of future educators, due to the importance of terminology in the development of the profession, understanding the essence of pedagogical phenomena, the construction of professional communication.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2545
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.