Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1504
Title: ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Other Titles: ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ЭТАП ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
OPERATIONAL-ACTIVITY STAGE OF TECHNOLOGY FOR FORMING ECOLOGICAL-VALEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY
Authors: Дрожик, Л. В.
Дрожик, Л. В.
Drozhik, L. V.
Keywords: екологія
валеологія
компетентність
учитель біології
педагогічні технології
экология
валеология
компетентность
учитель биологии
педагогические технологии
ecology
valeology
competence
teacher of biology
pedagogical technologies
Issue Date: 15-May-2015
Publisher: ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Citation: Дрожик Л. В. Операційно-діяльністний етап технології формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів біології / Л. В. Дрожик // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 239–241.
Abstract: Аналізуючи сучасні наукові дослідження з питань педагогічної технології, ми розуміємо технологію формування еколого-валеологічної компетентності студентів як педагогічну систему великої кількості взаємопов’язаних та взаємообумовлених міждисциплінарними зв’язками цілісних еколого-валеологічних елементів, поєднаних спільною метою і спрямованих на становлення особистості вчителя, здатного проектувати та здійснювати свою еколого-валеологічну діяльність в умовах екологічної кризи. Така діяльність сприяє формуванню у студентів не тільки еколого-валеологічних умінь та навичок, але й виховує у них відповідальність, комунікабельність, рішучість у прийнятті важливих рішень, ініціативність, формує в них професійно-особистісні якості, які допоможуть їм у подальшій еколого-валеологічній діяльності. Анализируя современные научные исследования по вопросам педагогической технологии, мы понимаем технологию формирования эколого-валеологической компетентности студентов как педагогической системы большого количества взаимосвязанных и взаимообусловленных междисциплинарными связями целостных эколого-валеологических элементов, объединенных общей целью и направленных на становление личности учителя, способного проектировать и осуществлять свою эколого-валеологическую деятельность в условиях экологического кризиса. Такая деятельность способствует формированию у студентов не только эколого-валеологических умений и навыков, но и воспитывает у них ответственность, коммуникабельность, решительность в принятии важных решений, инициативность, формирует у них профессионально-личностные качества, которые помогут им в дальнейшей эколого-валеологической деятельности. Analyzing modern scientific research on pedagogical technology, we understand the technology of formation of eco-valeological competence of students as a pedagogical system of a large number of interconnected and interdisciplinary connections of holistic ecological and valeological elements united by a common goal and aimed at the formation of a teacher's personality capable of designing and implementing its ecological -valeological activity in the conditions of ecological crisis. Such activity contributes to the formation of not only eco-valeological skills among students, but also brings them responsibility, communication skills, determination in making important decisions, initiative, and forms professional and personal qualities that will help them in further ecological and valeological activities.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1504
Appears in Collections:Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дрожик Л. В. Операційно-діяльнісний етап .doc42 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.