Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1457
Title: Перевод как акт межкультурной коммуникации: анализ перевода на украинский язык стихотворения Б. Окуджавы «Музыкант»
Other Titles: Переклад як акт міжкультурної комунікації: аналіз перекладу на українську мову вірша Б. Окуджави «Музикант»
Translation as an act of intercultural communication: analysis of translation into Ukrainian poems by B. Okudzhava "The Musician"
Authors: Карпенко, Е. П.
Карпенко, О. П.
Karpenko, E.
Keywords: межкультурная коммуникация
художественный перевод
поэзия
Окуджава Б.
міжкультурна комунікація
художній переклад
поезія
intercultural communication
literary translation
poetry
Okudzhava B.
Issue Date: 10-Jun-2015
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»
Citation: Карпенко Е. П. Перевод как акт межкультурной коммуникации: анализ перевода на украинский язык стихотворения Б. Окуджавы «Музыкант» / Е. П. Карпенко // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С.239–247.
Abstract: Межкультурная коммуникация всегда была и остается одним из важнейших путей взаимопознания, взаимодействия и взаимообогащения наций и народностей. Ученые выделяют прямую и опосредованную (или косвенную) межкультурную коммуникацию. При втором типе коммуникации важнейшим средством становится перевод. Успешность перевода, а следовательно, и коммуникативного результата во многом зависит от переводчика, который должен не только владеть обоими взаимодействующими языками, но и знать основы культуры, частью которой является тот или иной язык. Міжкультурна комунікація завжди була і залишається одним з найважливіших шляхів взаємопізнання, взаємодії та взаємозбагачення націй і народностей. Вчені виділяють пряму і опосередковану (або непряму) міжкультурну комунікацію. При другому типі комунікації найважливішим засобом стає переклад. Успішність перекладу, а отже, і комунікативного результату багато в чому залежить від перекладача, який повинен не тільки володіти обома взаємодіючими мовами, а й знати основи культури, частиною якої є ту чи іншу мову.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1457
ISBN: 978-617-619-173-5
Appears in Collections:Кафедра слов’янських мовItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.