РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Цифрові засоби навчання посідають значне місце в освітньому процесі, вони змінюються й набувають нових ролей у поточній ситуації. Наразі особливо затребуваними є такі електронні ресурси, що здатні забезпечити реальну варіативність завдань, їх неповторюваність, терпеливо перевіряти правильність кожного завдання і надавати різнорівневу допомогу кожному користувачеві. Здійснено аналіз функціональних можливостей наявних онлайн сервісів, зорієнтованих для проєктування й реалізацію електронних тренажерів, який свідчить про необхідність їх розвитку й суттєвого розширення з тим, щоб учитель зміг обрати саме той тренажер, який відповідав би потребам і вимогам конкретного уроку й поставлених методичних завдань. У наукових публікаціях висвітлюються різні аспекти проблем проєктування й ефективного використання дидактичних електронних ресурсів в освітньому процесі, проте залишаються актуальними питання створення таких конструкторів, які будуть зручні для конкретної ситуації на уроці або конкретному учителю. У статті розглянуто технологію проєктування й реалізації вебсервісу, конструктора тренувальних вправ, в яких учневі потрібно вказати фрагмент зображення в якості відповіді на запитання. Розкрито зміст етапів проєктування: цілепокладального, аналітичного, створення моделі тренажера, методичного, вибору інструментальних засобів, апробаційного та рефлексивно-корекційного. Розроблений вебсервіс має дві складові – конструктор тренажерів та тренажер. Всі розробки учителя зберігаються у хмарі, можуть бути доступними у будь-який момент. Перевагами вебсервісу є: підтримка особливого типу вправ, зорієнтованих на пошук фрагмента у загальному зображенні; наявність адаптивного інтерфейсу, зручний і легкий інтерфейс додатка; можливість використовувати векторні й растрові векторні зображення для побудови вправи; доступність додатка користувачам через розміщення даних у хмарі; можливість використання при вивченні різних предметів; доступність банку готових тренажерів, розроблених раніше учительською спільнотою. Сервіс розроблений мовою програмування Visual C# з використанням технології Blazor і може бути застосований у навчанні школярів будь-яких дисциплін. Digital learning tools occupy a significant place in the educational process, they change and acquire new roles in the current situation. Currently, such electronic resources are especially in demand, which are able to ensure the real variability of tasks, their non-repeatability, patiently check the correctness of each task and provide different levels of assistance to each user. An analysis of the functionality of available online services, oriented to the design and implementation of electronic simulators, was carried out, which indicates the need for their development and significant expansion so that the teacher could choose exactly the simulator that would meet the needs and requirements of a specific lesson and set methodological tasks. Many scientific publications highlight various aspects of the problems of designing and effective use of didactic electronic resources in the educational process, but the issues of creating such constructors that will be convenient for a specific situation in a lesson or for a specific teacher remain relevant. The article discusses the technology of designing and implementing a web service, a designer of training exercises in which the student needs to indicate a fragment of an image as an answer to a question. The content of the stages of design is disclosed: goal-setting, analytical, creation of a simulator model, methodical, selection of tools, approbation and reflective-corrective. The developed web service has two components – simulator designer and simulator. All the teacher's developments are stored in the cloud and can be accessed at any time. The advantages of the web service are: support for a special type of exercises aimed at finding a fragment in the general image; the presence of an adaptive interface, a convenient and easy application interface; the ability to use vector and raster vector images to build the exercise; availability of the application to users due to the placement of data in the cloud; the possibility of use when studying various subjects; availability of a bank of ready-made simulators previously developed by the teaching community. The service is developed in the Visual C# programming language using Blazor technology and can be used in teaching students of any discipline.
Опис
Ключові слова
тренувальні вправи, конструктори тренувальних вправ, електронний тренажер, дидактичні електронні ресурси, зображення, training exercises, constructors of training exercises, electronic simulator, didactic electronic resources, images
Цитування
Курганський А. Р. Розробка web-сервісу для створення електронних тренувальних вправ / А. Р. Курганський, Н. В. Олефіренко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 54–64.