НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Навчальний посібник містить методичні рекомендації з організації науково-дослідної практики (мету, завдання, розподіл робочого часу під час практики, форми і методи контролю, вимоги до звітної документації), а також матеріали до виконання завдань здобувачів освіти, перелік рекомендованої літератури. Науково-дослідна практика є обов’язковим компонентом навчального плану підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою – Інформатика в закладах освіти‖ спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика) і спрямована на формування у здобувачів освіти умінь здійснення самостійної науково-дослідної роботи, на розширення теоретичних і практичних знань, отриманих здобувачами в процесі навчання. The study guide contains methodological recommendations on the organization of research practice (purpose, tasks, distribution of working time during practice, forms and methods of control, requirements for reporting documentation), as well as materials for completing the tasks of students, a list of recommended literature. Research practice is a compulsory component of the curriculum for master's of the curriculum for masters in the educational and professional program "Informatics in Educational Institutions‖ of specialty 014.09 Secondary Education (Informatics) and aimed at forming the skills of students to carry out independent research work, to expand theoretical and practical knowledge, obtained by students in the process of studying.
Опис
Ключові слова
науково-дослідна практика, підготовка магістрів, майбутні вчителі, інформатика, research practice, master's training, future teachers, computer science
Цитування
Науково-дослідна практика у підготовці майбутніх учителів інформатики : [навч. посіб.] / Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська, Л. С. Колгатіна, Л. П. Остапенко, Н. О. Пономарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – 58 c. : табл.