Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до ефективного управління на адаптивних засадах в умовах післядипломної педагогічної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-02-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська організація «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами»
Анотація
Основним завданням післядипломної освіти є забезпечення професійно-особистісного розвитку педагога на адаптивних засадах. Формування особистості професіонала за своєю сутністю і змістом є процесом присвоєння історичного, професійного досвіду, досвіду поведінки й життєдіяльності, а його результативність співвідноситься з рівнем компетентності. Це відбувається в процесі взаємопов’язаної діяльності учасників освітнього процесу, у якому відбувається розвиток суб’єкта навчання на основі врахування його соціально-педагогічного досвіду, реальних навчальних можливостей, потреб, інтересів, надання можливості вибору змісту навчання, форм, методів, прийомів його засвоєння, що сприяє самоствердженню особистості, її самореалізації. Основной задачей последипломного образования является обеспечение профессионально-личностного развития педагога на адаптивных началах. Формирования личности профессионала по своей сути и содержанию является процессом присвоения исторического, профессионального опыта, опыта поведения и жизнедеятельности, а его результативность соотносится с уровнем компетентности. Это происходит в процессе взаимосвязанной деятельности участников образовательного процесса, в котором происходит развитие субъекта обучения на основе учета его социально-педагогического опыта, реальных учебных возможностей, потребностей, интересов, предоставление возможности выбора содержания обучения, форм, методов, приемов его усвоения , что способствует самоутверждению личности, ее самореализации. The main task of postgraduate education is to ensure the professional and personal development of the teacher on an adaptive basis. The formation of the personality of a professional in its essence and content is a process of assigning historical, professional experience, experience of behavior and life, and its effectiveness is correlated with the level of competence. This occurs in the process of interconnected activities of the participants in the educational process, in which the subject of learning develops on the basis of taking into account his social and pedagogical experience, real educational opportunities, needs, interests, providing an opportunity to choose the content of learning, forms, methods, techniques for its assimilation, which contributes to self-affirmation personality, its self-realization.
Опис
Ключові слова
післядипломна педагогічна освіта, майбутні керівники закладів освіти, підвищення професійної компетентності, професійно-особистісний розвиток, адаптивний підхід, ефективне управління, інтерактивні методи, последипломное педагогическое образование, будущие руководители учебных заведений, повышение профессиональной компетентности, профессионально-личностное развитие, адаптивный подход, эффективное управление, интерактивные методы, postgraduate teacher education, future heads of educational institutions, increasing professional competence, professional and personal development, adaptive approach, efficient management, interactive methods
Цитування
Григораш В. В. Формування готовності майбутніх керівників закладів освіти до ефективного управління на адаптивних засадах в умовах післядипломної педагогічної освіти / В. В. Григораш, Т. М. Хлєбнікова // Адаптивні процес процеси в освіті : зб. матеріалів VІ Всеукр. наук. форуму з міжнар. участю / Громад. орг. «Школа адаптивного управління соціально-педагогічними системами» ; [за наук. ред. Г. В. Єльникової , М. Л. Ростоки ; ред. з заг. питань : Л. О. Лузан, О. О. Почуєва, З. В. Рябова]. – Харків : Мачулин, 2021. – Вип. 3. – С. 78–80.