ЕЛЕКТРОННИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ БАЗ ДАНИХ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Модуль «Бази даних» у профільній середній школі одним з найцікавіших, але й найскладніших. Визначено труднощі, якими супроводжується вивчення цього модуля. Розглянуто функціональні можливості електронних тренажерів w3schools, Sqlbolt, BYTESCOUT.COM для навчання школярів умінням створювати запити. The «Databases» module in a specialized high school is one of the most interesting, but also the most difficult. The difficulties associated with studying this module have been identified. The functional capabilities of electronic simulators w3schools, Sqlbolt, BYTESCOUT.COM for learning students the ability to create queries are considered.
Опис
Ключові слова
бази даних, електронний тренажер, вибірковий модуль, databases, electronic simulator, selective module
Цитування
Колесник Л. В. Електронний інструментарій навчання школярів баз даних / Л. В. Колесник, Н. В. Олефіренко // Наумовські читання : зб. тез доп. учасників XX Всеукр. наук.-метод. конф. здобувачів вищ. освіти та молодих вчених, присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 3–4 листоп. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Жерновникової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 216–219.