АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглядаються особливості змісту сучасної економічної освіти на засадах компетентнісного підходу, питання викладання економічних знань та зарубіжний досвід реформування і розвитку економічної освіти. Перетворення спрямовані, перш за все, на інтеграцію освіти, науки і виробництва з метою пріоритетного розвитку наукових досліджень, інноваційних розробок, орієнтованих на становлення економіки і суспільства, заснованих на знаннях. Дослідження присвячені актуальним проблемам економічної освіти. В статье рассматриваются особенности содержания современного экономического образования на основе компетентностного подхода, вопросы преподавания экономических знаний и зарубежный опыт реформирования и развития экономического образования. Преобразования направлены, прежде всего, на интеграцию образования, науки и производства с целью приоритетного развития научных исследований, инновационных разработок, ориентированных на становление экономики и общества, основанных на знаниях. Исследования посвящены актуальным проблемам экономического образования. The article discusses the features of the content of modern economic education based on competence approach in the teaching of economic knowledge and foreign experience of reform and development economic education. The transformation is aimed primarily at the integration of education, science and production in order of priority of development of scientific researches, innovative projects, focused on the development of economy and society based on knowledge. Research is devoted to the topical problems of economic education.
Опис
Ключові слова
економічна освіта, реформування, актуальні проблеми, сучасна економіка України, экономическое образование, реформирование, актуальные проблемы, современная экономика Украины, economic education, reform, actual problems, the modern economy of Ukraine
Цитування
Прокопенко І. Ф. Актуальні проблеми реформування економічної освіти / І. Ф. Прокопенко, М. В. Поплавський // Модернізація структури та змісту економічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали наук.-метод. семінару викл. екон. ф-ту ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – С. 4–9.