ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НУШ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі на основі аналізу наукової літератури розкрито теоретичні питання та узагальнено досвід педагогічної взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. На основі аналізу наукових джерел розкрити сутність поняття «взаємодія вчителя з батьками» – один з головних принципів організації освіти в умовах Нової української школи. На перший план виходить спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками, які є рівноправними учасниками освітнього процесу. Одностороння комунікація вчитель – учень змінюється діалогом і багатосторонньою комунікацією учень – вчитель – батьки. Ефективність ідеї реалізації «педагогіки партнерства» залежить від запровадження широкого спектру заходів, форм і методів роботи з батьками, розробки та вдосконалення навчально-методичного забезпечення (навчальних планів, програм, підручників, посібників) й широкого залучення батьківського загалу до процесу її практичної реалізації». Визначено шляхи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи: постійне, чітке, двостороннє спілкування; різні способи залучення батьків до освітнього процесу. Взаємодія з батьками у контексті педагогіки партнерства відбувається у сучасних закладах освіти через батьківські об’єднання, які носять різні назви – Школи, університети для батьків, батьківські ради, комітети, комісії, клуби, форуми тощо. Кожен з них має свій план, положення, напрями діяльності. Виокремлено й охарактеризовано форми і методи взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. Так, безпосереднє здійснення взаємодії учителів і батьків ґрунтується на використанні методів впливу учасників педагогічного процесу один на одного: метод переконання (обмін думками, порада, пояснення, висловлювання своїх думок, суджень, аргументів, навіювання); метод вправляння (особистий приклад педагога, батьків, прохання, доручення, наказ, показ-інструкція, практичні заняття з елементами тренінгу); метод педагогічної оцінки (похвала, подяка, зауваження, заохочення). Форми батьківської просвіти розрізняються за: місцем проведення; характером спілкування; участю членів сімей; кількістю сімей; тривалістю; змістом; метою; впливом на сім’ю. Практична частина дослідження присвячена узагальненню досвіду взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи, зокрема, розроблено орієнтовну тематику різноманітних заходів, спрямованих на підвищення рівня педагогічної освіти батьків, зокрема батьківського лекторію, консультацій, бесід, рингів та тренінгів (ігровий тренінг для учнів і батьків «Я тебе розумію!»). In the qualified work on the basis of the analysis of scientific literature the theoretical questions are examined and the experience of interaction of the teacher with parents of junior pupils in the conditions of the New Ukrainian school is generalized. Based on the analysis of scientific sources to reveal the essence of the concept of «teacher-parent interaction» – one of the main principles of education in the New Ukrainian school. Communication, interaction and cooperation between teacher, pupil and parents, who are equal participants in the educational process, come to the fore. One-way teacher- pupil communication is replaced by dialogue and multilateral pupil-teacher-parent communication. The effectiveness of the idea of «partnership pedagogy» depends on the introduction of a wide range of measures, forms and methods of working with parents, development and improvement of educational and methodological support (curricula, programs, textbooks, manuals) and broad involvement of parents in the process of its practical implementation. The ways of interaction of the teacher with the parents of junior schoolchildren in the conditions of the New Ukrainian school are determined: constant, clear, two way communication; different ways of involving parents in the educational process. Interaction with parents in the context of partnership pedagogy takes place in modern educational institutions through parent associations, which have different names - Schools, universities for parents, parent councils, committees, commissions, clubs, forums, etc. Each of them has its own plan, position, activities. The forms and methods of interaction of a teacher with parents of junior pupils in the conditions of the New Ukrainian school are singled out and characterized. Thus, the direct interaction of teachers and parents is based on the use of methods of influencing the participants of the pedagogical process on each other: the method of persuasion (exchange of views, advice, explanations, expressions, opinions, arguments, suggestions); method of exercise (personal example of the teacher, parents, requests, instructions, orders, demonstration-instructions, practical classes with elements of training); method of pedagogical assessment (praise, gratitude, remarks, encouragement). Forms of parental education differ in: venue; the nature of communication; participation of family members; number of families; duration; content; purpose; impact on the family. The practical part of the study is devoted to generalizing the experience of interaction between teachers and parents of primary schoolchildren in the New Ukrainian School, in particular, the tentative topics of various activities aimed at improving the level of pedagogical education of parents, including parental lectures, consultations, conversations, rings and trainings (game training for students and parents "I understand you!") are developed.
Опис
Ключові слова
педагогічна взаємодія вчителя з батьками, молодші школярі, Нова українська школа, форми і методи взаємодії, школа для батьків, pedagogical interaction between teacher and parents, primary school students, New Ukrainian School, forms and methods of interaction, school for parents
Цитування
Абайдуліна І. В. Педагогічна взаємодія з батьками учнів початкових класів в умовах НУШ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / І. В. Абайдуліна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 60 с.
Колекції