Managing teacher’s inclusive culture development

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Revista Amazonia Investiga
Анотація
The article is devoted to the phenomena of teacher’s inclusive culture, its development and managing this process. In philosophical, psychological and pedagogical literature the teacher’s inclusive culture is considered as a part of general educational culture and is characterized by broad understanding of philosophical and methodological foundations of inclusion, teacher’s deep acceptance and desire to implement inclusive values, creative approach to professional activities and professional selfimprovement at a personal level. The purpose of the study was theoretically substantiate a tool that will diagnose the level of teacher’s inclusive culture, help to identify problems of teacher’s inclusive culture development and to work out technology to manage this process. The development of inclusive culture includes the following aspects: 1) school culture; 2) relationships with families; 3) staff training and support; 4) gaining access to specialized support services; 5) students’ support and involvement. The algorithm of activity on technology of managing teacher’s inclusive culture development is presented. Results. Since, in practice of managing a general secondary education institution, there is no tool for measuring and assessing the level of teacher’s inclusive culture development, we have made an attempt to work it out. The international significance and importance of our article is that criteria for assessing the level of teacher’s inclusive culture development were clarified and defined. Based on qualimetric approach a factorcriterion model fordiagnosing the level of teacher’s inclusive culture and help the head of educational institution to identify problems and work out technology of managing teacher’s inclusive culture development was presented. Стаття присвячена явищам інклюзивної культури вчителя, її розвитку та управлінню цим процесом. У філософській, психологічній та педагогічній літературі інклюзивна культура вчителя розглядається як частина загальноосвітньої культури і характеризується широким розумінням філософських та методологічних основ інклюзії, глибоким сприйняттям та прагненням учителя до впровадження інклюзивних цінностей, творчим підходом до професійної діяльності, професійного самовдосконалення на особистому рівні. Метою дослідження було теоретично обґрунтувати інструмент, який дозволить діагностувати рівень інклюзивної культури вчителя, допомогти виявити проблеми розвитку інклюзивної культури вчителя та опрацювати технологію управління цим процесом. Розвиток інклюзивної культури включає такі аспекти: 1) шкільна культура; 2) відносини з сім’ями; 3) навчання та підтримка персоналу; 4) отримання доступу до спеціалізованих служб підтримки; 5) підтримка та залучення учнів. Представлено алгоритм діяльності за технологією управління розвитком інклюзивної культури вчителя. Результати. Оскільки на практиці управління закладом загальної середньої освіти не існує інструменту для вимірювання та оцінки рівня розвитку інклюзивної культури вчителя, ми зробили спробу це розробити. Міжнародне значення та важливість нашої статті полягає в тому, що були уточнені та визначені критерії оцінки рівня розвитку інклюзивної культури вчителя. На основі кваліметричного підходу була представлена факторно-критеріальна модель діагностики рівня інклюзивної культури вчителя та допомоги керівнику навчального закладу у виявленні проблем та напрацюванні технології управління розвитком інклюзивної культури вчителя. Статья посвящена явлениям инклюзивной культуры учителя, ее развитию и управлению этим процессом. В философской, психологической и педагогической литературе инклюзивная культура учителя рассматривается как часть общеобразовательной культуры и характеризуется широким пониманием философских и методологических основ инклюзии, глубоким восприятием и стремлением учителя к внедрению инклюзивных ценностей, творческим подходом к профессиональной деятельности. Целью исследования было теоретически обосновать инструмент, позволяющий диагностировать уровень инклюзивной культуры учителя, помочь выявить проблемы развития инклюзивной культуры учителя и разработать технологию управления этим процессом. Развитие инклюзивной культуры включает следующие аспекты: 1) школьная культура; 2) отношения с семьями; 3) обучение и поддержка персонала; 4) получение доступа к специализированным службам поддержки; 5) поддержка и привлечение учащихся. Представлен алгоритм деятельности по технологии управления развитием инклюзивной культуры учителя. Результаты. Поскольку на практике управления учреждением общего среднего образования нет инструмента для измерения и оценки уровня развития инклюзивной культуры учителя, мы попытались это разработать. Международное значение и важность нашей статьи в том, что были уточнены и определены критерии оценки уровня развития инклюзивной культуры учителя. На основе квалиметрического подхода была представлена ​​факторно-критериальная модель диагностики уровня инклюзивной культуры учителя и помощи руководителю учебного заведения в выявлении проблем и разработке технологии управления развитием инклюзивной культуры учителя.
Опис
Ключові слова
inclusive culture, teacher, qualimetry, development, assessment, level, factor-criterion model, інклюзивна культура, вчитель, кваліметрія, розвиток, оцінка, рівень, факторно-критеріальна модель, инклюзивная культура, учитель, квалиметрия, развитие, оценка, уровень, факторно-критериальная модель
Цитування
Boychuk Y. Managing teacher’s inclusive culture development / Y. Boychuk, O. Kazachiner, T. Khliebnikova // Amazonia Investiga. – 2021. – Vol. 10, is. 44. – P. 207–219.