ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВ СТВОРЕННЮ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ В СУЧАСНОМУ ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто мобільне навчання у шкільному курсі інформатики. Існує декілька різновидів мобільних додатків. Так, мобільні веб-сайт є додатками, для оптимальної роботи якого потрібно використати браузер на будь-якому пристрої, зокрема мобільному. Гібрідні додатки створені за допомогою фреймворків або HTML, JS та CSS. Такі додатки надають доступ до всього функціоналу мобільних пристроїв. Нативні додатки розробляються для використанні на певному пристрої чи платформі, але мають найкращі показники ефективності серед всіх перерахованих типів. Для створення нативних мобільних додатків доцільно використовувати мови програмування Java, Kotlin, Swift, Python тощо. Але існують і такі технологічні рішення для створення мобільних додатків, як конструктори. Конструктори можна поділити на конструктори для конвертації сайту в додаток (AppYet, CreateMyFreeApp, AppYourself тощо) та конструктори створення додатків (AppyPie, iBuildApp, MIT AppInventor тощо). Таким, чином розробка дидактичних матеріалів до опанування учнів основ мобільної розробки є затребуваною і актуальною. В статье рассмотрены мобильное обучение в школьном курсе информатики. Существует несколько разновидностей мобильных приложений. Так, мобильные веб-сайт является приложениями, для оптимальной работы которого нужно использовать браузер на любом устройстве, в частности мобильном. Гибридные приложения созданные с помощью фреймворков или HTML, JS и CSS. Такие приложения предоставляют доступ ко всему функционалу мобильных устройств. Нативные приложения разрабатываются для использования на определенном устройстве или платформе, но имеют лучшие показатели эффективности среди всех перечисленных типов. Для создания нативных мобильных приложений целесообразно использовать языки программирования Java, Kotlin, Swift, Python и др. Но существуют и такие технологические решения для создания мобильных приложений, как конструкторы. Конструкторы можно разделить на конструкторы для конвертации сайта в приложение (AppYet, CreateMyFreeApp, AppYourself т.д.) и конструкторы создания приложений (AppyPie, iBuildApp, MIT AppInventor т.д.). Таким, образом разработка дидактических материалов к овладению учеников основ мобильной разработки является востребованной и актуальной. The article considers mobile learning in the school course of computer science. There are several types of mobile applications. Yes, mobile websites are applications for which you need to use a browser on any device, including mobile. Hybrid applications are created using frameworks or HTML, JS and CSS. Such applications provide access to all the functionality of mobile devices. Native applications are designed for use on a specific device or platform, but have the best performance among all these types. To create native mobile applications, it is advisable to use programming languages ​​Java, Kotlin, Swift, Python, etc. But there are also technological solutions for creating mobile applications, such as designers. Constructors can be divided into constructors to convert the site into an application (AppYet, CreateMyFreeApp, AppYourself, etc.) and application builders (AppyPie, iBuildApp, MIT AppInventor, etc.). Thus, the development of didactic materials for mastering students' basics of mobile development is in demand and relevant.
Опис
Ключові слова
проблеми навчання учнів, мобільне навчання, мобільні додатки, інформатика, студентські роботи, проблемы обучения учащихся, мобильное обучение, мобильные приложения, информатика, студенческие работы, problems of student learning, mobile learning, mobile applications, Computer Science, student work
Цитування
Мосляков Я. В. Проблеми навчання учнів основ створенню мобільних додатків в сучасному шкільному курсі інформатики / Я. В. Мосляков, А. О. Овчарова, Л. П. Остапенко // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 19. – С. 74–79.