Сергій Іванович Дорошенко

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут української мови НАН України
Анотація
Видання створено до 95-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Сергія Івановича Дорошенка (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). Із дотриманням хронології відтворено стислу інформацію про основні події життєвого й професійного шляху відомого українського вченого-граматиста. Схарактеризовано основний науковий доробок мовознавця, розкрито сутність розробленої ним наукової концепції в царині синтаксису. Визначено роль ученого у створенні лінгвістичної школи дослідження граматичних одиниць мови, зокрема безсполучникових складних речень. Бібліографія містить перелік друкованих праць, написаних ученим упродовж його науково-педагогічної діяльності (1952–2018 рр.). Для мовознавців і всіх, хто цікавиться історією розвитку української лінгвістики. Издание создано к 95-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора Сергея Ивановича Дорошенко (Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды). С соблюдением хронологии воспроизведена краткая информация об основных событиях жизненного и профессионального пути известного украинского ученого-грамматиста. Охарактеризован основной научный потенциал языковеда, раскрыта сущность разработанной им научной концепции в области синтаксиса. Определена роль ученого в создании лингвистической школы исследования грамматических единиц языка, в частности бессоюзных сложных предложений. Библиография содержит перечень печатных работ, написанных ученым в течение его научно-педагогической деятельности (1952-2018 гг.). Для языковедов и всех, кто интересуется историей развития украинской лингвистики. The publication was created on the occasion of the 95th birthday of Doctor of Philology, Professor Sergei Ivanovich Doroshenko (Kharkov National Pedagogical University named after G.S. Skovoroda). In accordance with the chronology, brief information on the main events of the life and professional path of the famous Ukrainian grammar scholar was reproduced. The main scientific potential of a linguist is characterized, the essence of the scientific concept developed by him in the field of syntax is revealed. The role of the scientist in the creation of a linguistic school for the study of grammatical units of the language, in particular, unionless compound sentences, is determined. The bibliography contains a list of printed works written by a scientist during his scientific and pedagogical activities (1952-2018). For linguists and anyone interested in the history of Ukrainian linguistics.
Опис
Ключові слова
Дорошенко С. І., українська мова, українська лінгвістика, синтаксис, граматичні одиниці мови, науково-педагогічна діяльність, біобібліографічний покажчик, Дорошенко С. И., украинский язык, украинская лингвистика, синтаксис, грамматические единицы языка, научно-педагогическая деятельность, биобиблиографический указатель, Doroshenko S. I., Ukrainian language, Ukrainian linguistics, syntax, grammar units of the language, scientific and pedagogical activity, biobibliographic index
Цитування
Сергій Іванович Дорошенко : біобібліогр. покажч. наук. пр. / НАН України. Ін-т укр. мови ; упорядкув. Т. В. Бєляєва. – Харків : ФОП Панов А. М., 2019. – 100 с.; порт., іл., фотогр. – (Серія : Біобібліографія вчених України).