МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ УМІННЯ ВИЯВЛЯТИ НЕПРАВДИВУ ІНФОРМАЦІЮ У ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті показано, що нова реальність, пов’язана з інформаційним перевантаженням, спричинює потребу в особливій увазі учителів до формування уміння виявляти неправдиву інформацію. Проаналізовано сучасний Державний стандарт шкільної освіти, в якому підкреслюється важливість формування у підростаючого покоління уміння виявляти й розпізнавати неправдиву інформацію в межах різних освітніх галузей, зокрема, інформатичній, мовно-літературній. Обґрунтовано, що вміння виявляти неправдиву інформацію для підлітка є достатньо складним через низку причин: візуальне оформлення інформації, яка може виявитися неправдивою; емоційна забарвленість інформації, яка пропонується сучасному читачеві; залучення відомих і/або авторитетних для підлітків осіб до поширення інформації; легкість і швидкість розповсюдження інформації; відсутність або слабкість кордонів між інформаційним повідомленням і замовленим матеріалом рекламного/комерційного характеру. Висвітлено шляхи формування у підлітків умінь виявляти й розпізнавати неправдиву інформацію на уроках інформатики. Розкрито специфіку завдань, спрямованих на формування умінь розпізнавати неправдиву інформацію: інтегрований характер завдань, їх випереджувальний зміст, урахування життєвого досвіду учнів, систематичність запровадження завдань, продуктивний характер завдань. Запропоновано перелік завдань, спрямованих на формування умінь розпізнавати неправдиву інформацію: завдання, зорієнтовані на усвідомлене сприйняття предметної інформації, осмислення й розуміння текстових повідомлень; завдання, які потребують виокремлення аргументів на користь точки зору або вибору однієї із запропонованих думок; завдання, які потребують перевірки викладених фактів; завдання, що потребують перевірки джерела повідомлення, виявлення першоджерела фотографії або інформації. Зроблено висновок, що уникненню негативного впливу засобів масової інформації на свідомість підлітка сприяє систематичне тренування критичного сприйняття будь-якої інформації, яка потрапляє в його інформаційне поле, формування уміння виявляти неправдиву, свідомо брехливу або помилкову інформацію. The article shows that the new reality of information overload requires teachers to pay special attention to the ability to detect false information. The modern State Standard of School Education is analyzed, which emphasizes the importance of forming the ability to detect and recognize false information within various educational fields, in particular, computer science, language and literature. It is substantiated that the ability to detect false information for a teenager is quite difficult for a number of reasons: visual design of information that may be false; emotional color of information offered to the modern reader; involvement of well-known and / or authoritative teenagers in the dissemination of information; ease and speed of information dissemination; the absence or weakness of the boundaries between the information message and the ordered material of advertising / commercial nature. The ways of forming adolescents’ ability to detect and recognize false information in computer science lessons are showed. The specifics of tasks aimed at developing the ability to recognize false information are revealed: the integrated nature of tasks, their advanced content, taking into account the life experience of students, systematic implementation of tasks, productive nature of tasks. The list of tasks aimed at the formation of skills to detect false information is proposed: tasks focused on the conscious perception of subject information, comprehension and understanding of text messages; tasks that require the separation of arguments in favor of the point of view or the choice of one of the proposed opinions; tasks that require verification of the stated facts; tasks that require checking the source of the message, identifying the original source of the photo or information. It is concluded that the systematic training of critical perception of any information that falls into his information field, the formation of the ability to recognize false, knowingly false or false information helps to avoid the negative impact of the media on the mind of the teenagers.
Опис
Ключові слова
підлітки, інформатика, неправдива інформація, критичне мислення, формування уміння виокремлювати неправдиву інформацію, teenagers, computer science, false information, critical thinking, formation of the ability to identify false information
Цитування
Олефіренко Н. В. Методичні аспекти формування уміння виявляти неправдиву інформацію у школярів на уроках інформатики / Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська, Л. П. Остапенко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 57. – С. 62–73.