Лінгвістичні дослідження

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, друкарня ФОП Андреєв К. В.
Анотація
У збірнику наукових праць представлено статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства – лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології. В сборнике научных трудов представлены статьи, отражающие новейшие исследования в области языкознания. Они охватывают проблемы теории языка, прикладной лингвистики, методики преподавания лингвистических дисциплин. Тематика и содержательная наполненность статей связана с исследованием украинского языка в русле направлений языкознания - лингвистической концептологии, прагмалингвистики, функциональной, коммуникативной, дискурсивной лингвистики, текстологии. The collection of scientific papers presents articles that reflect the latest research in the field of linguistics. They cover the problems of the theory of language, applied linguistics, methods of teaching linguistic disciplines. The subject matter and content content of the articles is connected with the study of the Ukrainian language in line with the areas of linguistics - linguistic conceptology, pragmalinguistics, functional, communicative, discursive linguistics, textual.
Опис
Ключові слова
мовознавство, прикладна лінгвістика, методика викладання, дослідження української мови, збірник наукових праць, языкознание, прикладная лингвистика, методика преподавания, исследования украинского языка, сборник научных трудов, linguistics, applied linguistics, smethod of teaching, Ukrainian language studies, collection of scientific papers
Цитування
Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.], відп. за вип. О. А. Олексенко. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 45. – 220 с.