Гуманістичні інноваційні тенденції у сучасному менеджменті освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publishing House of Katowice School of Technology
Анотація
У статті розкриваються причини і тенденції розвитку інноваційного менеджменту в освіті. Особистісний, когнітивний і діяльнісний компоненти інноваційної компетенції керівника навчального закладу ідентифікуються і описуються згідно з відповідними критеріями і показниками. Розкрито сутність фасілітатівного менеджменту, що дозволяє підтримувати баланс між цілями і результатами і можливостями реальних людей і способами діяльності. Переваги коучингу як системи принципів і прийомів, що сприяють розвитку особистий потенціал, партнерство і працездатність. Виділено особливості партисипативного управління, заснованого на розширенні повноважень та участі персоналу в прийнятті ефективних рішень. В статье раскрываются причины и тенденции развития инновационного менеджмента в образовании. Личностный, когнитивный и деятельностный компоненты инновационной компетенции руководителя учебного заведения идентифицируются и описываются в соответствии с соответствующими критериями и показателями. Раскрыта сущность фасилитативного менеджмента, позволяющего поддерживать баланс между целями и результатами и возможностями реальных людей и способами деятельности. Преимущества коучинга как системы принципов и приемов, способствующих развитию личный потенциал, партнерство и работоспособность. Выделены особенности партисипативного управления, основанного на расширении полномочий и участии персонала в принятии эффективных решений. The article clarifies the reasons and trends of the development of innovation management in education. The personal, cognitive and activity components of the innovative competence of the principal of the educational institution are identified and described according to the relevant criteria and indicators. The essence of facilitative management is revealed, which allows to maintain a balance between goals and results and opportunities of real people and ways of activity. The advantages of coaching as a system of principles and techniques that promote the development of personal potential, partnership and efficiency are established. The peculiarities of participatory management which is based on the expansion of powers and participation of staff in making effective decisions are highlighted.
Опис
Ключові слова
інноваційний менеджмент в освіті, інноваційна компетентність, керівник закладу освіти, особистісний модуль компетентності, когнітивний модуль компетентності, діяльнісний модуль компетентності, управлінська діяльність, інноваційні підходи, лідерство, партисипативне управління, инновационный менеджмент в образовании, инновационная компетентность, руководитель учебного заведения, личностный модуль компетентности, когнитивный модуль компетентности, деятельностный модуль компетентности, управленческая деятельность, инновационные подходы, лидерство, партисипативное управление, innovation management in education, innovative competence, head of educational institution, personal competence module, cognitive competence module, activity competence module, management activities, innovative approaches, leadership, participatory governance
Цитування
Мармаза О. І. Гуманістичні інноваційні тенденції у сучасному менеджменті освіти / О. І. Мармаза // Contemporary technologies in the educational process : series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts / Katowice School of Technology ; edit. by M. Wierzbik-Strońska, G. Buchkivska. – Katowice, 2020. – Part 2.12. – Pp. 200–207.