The Problem of Child’s Mental Development and Childhood in Scientific Works of A. Zaporozhets

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Eurasian Exercise and Sport Science Association (EESA)
Анотація
The views of A. Zaporozhets, a famous psychologist of the 20th century, concerning child’s mental development and childhood have been revealed in this article. The general scientific (historical-pedagogical analysis, generalization, retrospective, chronological), historical and genetic, comparative, problem-target, axiological and prognostic methods have become the basis for carrying our this study. A. Zaporozhets looked on childhood as a unique, valuable period. A. Zaporozhets noticed that child’s development has integrated nature. It means that child’s all mental processes (perception, thinking, imagination, emotions etc.) develop in cooperation and relationship. A. Zaporozhets investigated the physiological bases of psychic, the peculiarities of child’s thinking, speaking, will, feelings, imagination, memory, attention and perception, character and temperament. Besides, A. Zaporozhets studied the origin and nature of emotions, the peculiarities of the formationof thinking at different stages of early and preschool development, regularities and conditions of transfer from visual-operative and visual-imaginative thinking to verbal, reasoning thinking as well as the possibilities of forming children’s generalized ideas about surrounding reality. The periods of childhood (infantile, pre-preschool, preschool and primary school age) which were determined by A. Zaporozhets and the specific features of children’s education at different stages of age have been characterized. The scientist made a conclusion that children’s age mental development, which depends on gaining general social experience, has deep organic basis, which creates necessary background for development and depends greatly on the peculiarities of functioning of appropriate organic systems which realize different kinds of children’s activity. A. Zaporozhets emphasized that the development of child’s cognition starts from perceptible cognition, then rises to corresponding concepts, and finally it returns to reality and practice. The results obtained in the works of A. Zaporozhets laid the foundations of new understanding of emergence and functions of mental behavior regulation.Keywords: Child, Childhood, Mental Development, Integrity. У цій статті розкрито погляди відомого психолога ХХ століття А. В. Запорожця щодо психічного розвитку дитини та дитинства. Загальнонаукові (історико-педагогічний аналіз, узагальнення, ретроспективний, хронологічний), історико-генетичні, порівняльні, проблемно-цільові, аксіологічні та прогностичні методи стали основою для проведення нашого дослідження. А. Запорожець дивився на дитинство як на унікальний, цінний період. А. Запорожець пыдкреслював, що розвиток дитини має інтегрований характер. Це означає, що всі психічні процеси дитини (сприйняття, мислення, уява, емоції тощо) розвиваються у співпраці та стосунках. А. В. Запорожець досліджував фізіологічні основи психіки, особливості мислення, мовлення, волі, почуттів, уяви, пам’яті, уваги та сприйняття дитини, характеру та темпераменту. Крім того, А. Запорожець вивчав походження та характер емоцій, особливості формування мислення на різних етапах раннього та дошкільного розвитку, закономірності та умови переходу від зорово-оперативного та зорово-образного мислення до словесного, міркуючого мислення, а також можливості формування у дітей узагальнених уявлень про навколишню дійсність. Охарактеризовано періоди дитинства (інфантильний, , дошкільний та молодший шкільний вік), які визначив А. Запорожець, та особливості навчання дітей на різних етапах віку. Вчений зробив висновок, що розумовий розвиток дітей, який залежить від набуття загального соціального досвіду, має глибоку органічну основу, яка створює необхідний фон для розвитку і в значній мірі залежить від особливостей функціонування відповідних органічних систем, що реалізують різні види дитячої діяльності. А. Запорожець наголошував, що розвиток пізнання дитини починається від відчутного пізнання, потім піднімається до відповідних понять і, нарешті, повертається до реальності та практики. Результати, отримані в роботах А. Запорожця, заклали основи нового розуміння виникнення та функцій регуляції психічної поведінки. В этой статье раскрыты взгляды известного психолога ХХ века А. Запорожца относительно психического развития ребенка и детства. Общенаучные (историко-педагогический анализ, обобщение, ретроспективный, хронологический), историко-генетические, сравнительные, проблемно-целевые, аксиологические и прогностические методы стали основой для проведения нашего исследования. А. Запорожец смотрел на детство как на уникальный, ценный период. А. Запорожец отметил, что развитие ребенка имеет интегрированный характер. Это означает, что все психические процессы ребенка (восприятие, мышление, воображение, эмоции и т.д.) развиваются во взаимодействии. А. Запорожец исследовал физиологические основы психики, особенности мышления, речи, воли, чувств, воображения, памяти, внимания и восприятия ребенка, характера и темперамента. Кроме того, А. Запорожец изучал происхождение и характер эмоций, особенности формирования мышления на разных этапах раннего и дошкольного развития, закономерности и условия перехода от зрительно-оперативного и зрительно-образного мышления к словесному, рассуждающего мышления, а также возможности формирования у детей обобщенных представлений об окружающей действительности. Охарактеризованы периоды детства (инфантильный, дошкольный и младший школьный возраст), которые определил А. Запорожец, и особенности обучения на разных этапах возраста. Ученый сделал вывод, что умственное развитие детей, который зависит от получения общего социального опыта, имеет глубокую органическую основу, которая создает необходимый фон для развития и в значительной степени зависит от особенностей функционирования соответствующих органических систем, реализующих различные виды детской деятельности. А. Запорожец подчеркивал, что развитие познания ребенка начинается от ощутимого познания, потом поднимается до соответствующих понятий и, наконец, возвращается к реальности и практике. Результаты, полученные в работах А. Запорожца, заложили основы нового понимания возникновения и функций регуляции психического поведения.
Опис
Ключові слова
mental development, childhood, child, Zaporozhets A., психічний розвиток, дитинство, дитина, Запорожець А. В., психическое развитие, детство, ребенок, Запорожец А. В.
Цитування
The Problem of Child’s Mental Development and Childhood in Scientific Works of A. Zaporozhets / O. Ionova, R. Chernovol-Tkachenko, А. Yatsynik, S. Luparenko // International Journal of Applied Exercise Physiology / Eurasian Exercise and Sport Science Association. – 2020. – Vol. 9 (11). – P. 150–156.