Ключові аспекти готовності майбутніх вчителів-реабілітологів до роботи в інклюзивно-ресурсних центрах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті сформульовано ключові аспекти готовності майбутніх вчителів-реабілітологів до роботи в інклюзивно-ресурсних центрах, таких як готовність до педагогічної діяльності, практична готовність, психологічна готовність, науково-теоретична готовність, сукупність яких є цілісним особистісним утворенням. В статье сформулированы ключевые аспекты готовности будущих учителей-реабилитологов к работе в инклюзивно-ресурсных центрах, таких как готовность к педагогической деятельности, практическая готовность, психологическая готовность, научно-теоретическая готовность, совокупность которых является целостным личностным образованием. The article formulates the key aspects of the readiness of future teachers-rehabilitation therapists to work in inclusive resource centers, such as readiness for pedagogical activity, practical readiness, psychological readiness, scientific and theoretical readiness, the totality of which is an integral personal education.
Опис
Ключові слова
готовність, підготовка, майбутній вчитель-реабілітолог, інклюзія, інклюзивно-ресурсні центри, магістерські роботи, готовность, подготовка, будущий учитель-реабилитолог, инклюзия, инклюзивно-ресурсные центры, магистерские работы, readiness, training, future teacher-rehabilitation therapist, inclusion, inclusive resource centers, master's work
Цитування
Гайденко К. А. Ключові аспекти готовності майбутніх вчителів-реабілітологів до роботи в інклюзивно-ресурсних центрах / К. А. Гайденко // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 57–60.