Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Економічний факультет
Анотація
У збірці представлено матеріали ІІІ Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії. Розглядаються питання формування сучасної національної економіки, процеси інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях, проблеми оптимізації фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємництва, теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту та маркетингу в Україні. В сборнике представлены материалы ІІІ Межвузовской студенческой научной конференции, посвященной Дню науки. Исследования участников конференции раскрывают актуальные проблемы экономической теории. Рассматриваются вопросы формирования современной национальной экономики, процессы инновационного развития на микро- и макроуровне, проблемы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, теоретические и практические аспекты развития менеджмента и маркетинга в Украине. The collection contains materials from the 3rd Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the actual problems of economic theory. The questions of the formation of a modern national economy, the processes of innovation development at the micro and macro levels, the problems of optimizing the financial and economic activities of business entities, the theoretical and practical aspects of management development and marketing in Ukraine are considered.
Опис
Ключові слова
економіка, економічна теорія, сучасна економіка України, інноваційний розвиток, оптимізація суб’єктів підприємництва, менеджмент в Україні, маркетинг в Україні, экономика, экономическая теория, современная экономика Украины, инновационное развитие, оптимизация субъектов предпринимательства, менеджмент в Украине, маркетинг в Украине, economy, economic theory, modern economy of Ukraine, innovative development, optimization of business entities, management in Ukraine, marketing in Ukraine
Цитування
Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – 139 с.