The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-03-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Publisher University of Piteşti, Romania
Анотація
The aim of the work is to substantiate the application of the principles of individualization in the training of highly qualified athletes with visual impairment by the example of an elite athlete. Material and methods.Participants. The study involved a high-qualified athlete, specializing in short-distance running and long jump, the European Athletics Champion 2010; prize winner of the World Paralympic and Paralympic Games among athletes with visual impairments (T12 category) in 2016. Psychophysiological testing of the athlete took place in appropriate optical lenses. The course of the study. Individual characteristics of the psychophysiological state and results in running at 60 m, 80 m, 100 m, 120 m, 150 m and 200 m during five months of 2015 were analyzed. Parameters characteristic for determining the psychophysiological state, typological characteristics of the nervous system, indicators working capacity of the nervous system, attention indicators were analyzed with the help of computer programs for psychophysiological testing. Mathematical processing. Based on the results in the running on and psychophysiological indicators, a factor analysis was carried out using the main components method with Varimax rotation, multiple regression analysis by the linear model type in a step-by-step method; models of competitive performance as nonlinear sinusoidal regression using SPSS and Excel programs are compiled. Results. Four factors are identified in the individual structure of psychophysiological functions and effectiveness in running for short distances with the example of an elite sportswoman with visual impairment: 46.4% - "Fast work capacity", 8.2% - "Complicated reaction", 6.8% - "Attention ", 5.1% -" Stability ", 34% - other factors. A high contribution to the individual factor structure of psychophysiological functions and running performance of indicators reflecting the qualities characteristic of sprinters (speed of reaction and mobility of the nervous system) and nonspecific for sprinters of quality (working capacity and strength of the nervous system) is revealed. Compensatory mechanisms of visual deficiency have been identified to maintain high speed in short-distance running as psychophysiological functions: indicators characteristic of sprinters (speed of simple reaction and motility of the nervous system) and specific indicators (efficiency, strength of the nervous system). Conclusions. On the basis of mathematical models, the strengths of an athlete are highlighted, which tend to develop, and also compensate for the inadequacy of the visual analyzer. Метою роботи є обґрунтування застосування принципів індивідуалізації в навчанні висококваліфікованих спортсменів з порушенням зору на прикладі елітного спортсмена. Матеріал і методи. Учасники. У дослідженні взяли участь висококваліфіковані спортсмени, що спеціалізуються на бігу на короткі дистанції і стрибках в довжину, чемпіон Європи з легкої атлетики 2010 року; призер Всесвітніх Паралімпійських і Паралімпійських ігор серед спортсменів з вадами зору (категорія Т12) в 2016 році. Психофізіологічне тестування спортсмена проходило в відповідних оптичних лінзах. Курс навчання. Були проаналізовані індивідуальні характеристики психофізіологічного стану і результатів бігу на 60 м, 80 м, 100 м, 120 м, 150 м і 200 м протягом п'яти місяців 2015 року. Параметри, характерні для визначення психофізіологічного стану, типологічні властивості нервової системи, показники працездатності нервової системи, показники уваги були проаналізовані за допомогою комп'ютерних програм для психофізіологічного тестування. Математична обробка. Грунтуючись на результатах роботи і психофізіологічних показниках, був проведений факторний аналіз з використанням методу основних компонентів з ротацією Varimax, багаторазового регресійного аналізу по типу лінійної моделі в покроковому методі; складені моделі конкурентної роботи у вигляді нелінійної синусоидальной регресії з використанням програм SPSS та Excel. Результати. На індивідуальній структурі психофізіологічних функцій і ефективності бігу на короткі дистанції на прикладі спортсменки високого класу з порушеннями зору виділено чотири фактори: 46,4% - «Швидка працездатність», 8,2% - «Складна реакція», 6,8% - «Увага », 5,1% -« Стабільність », 34% - інші чинники. Високий внесок в індивідуальний фактор структури психофізіологічних функцій і працездатності показників, що відображають якості, характерні для спринтерів (швидкість реакції і рухливість нервової системи) і неспецифічних для спринтерів якості (працездатність і сила нервової системи), виявлено. Компенсаторні механізми зорового дефіциту були визначені для підтримки високої швидкості бігу на короткі дистанції як психофізіологічні функції: показники, характерні для спринтерів (швидкість простий реакції і моторика нервової системи) і специфічні показники (ефективність, сила нервової системи). Висновки. На основі математичних моделей виділяються сильні сторони спортсмена, які мають тенденцію розвиватися, а також компенсують неадекватність зорового аналізатора. Целью работы является обоснование применения принципов индивидуализации в обучении высококвалифицированные спортсмены с нарушением зрения на примере элитного спортсмена. Материал и методы. Участники. В исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены, специализирующиеся на беге на короткие дистанции и прыжках в длину, чемпион Европы по легкой атлетике 2010 года; призер Всемирных Паралимпийских и Паралимпийских игр среди спортсменов с нарушениями зрения (категория Т12) в 2016 году. Психофизиологическое тестирование спортсмена проходило в соответствующих оптических линзах. Курс обучения. Были проанализированы индивидуальные характеристики психофизиологического состояния и результатов бега на 60 м, 80 м, 100 м, 120 м, 150 м и 200 м в течение пяти месяцев 2015 года. Параметры, характерные для определения психофизиологического состояния, типологические характеристики нервной системы, показатели работоспособности нервной системы, показатели внимания были проанализированы с помощью компьютерных программ для психофизиологического тестирования. Математическая обработка. Основываясь на результатах работы и психофизиологических показателях, был проведен факторный анализ с использованием метода основных компонентов с ротацией Varimax, многократного регрессионного анализа по типу линейной модели в пошаговом методе; составлены модели конкурентной работы в виде нелинейной синусоидальной регрессии с использованием программ SPSS и Excel. Результаты. На индивидуальной структуре психофизиологических функций и эффективности бега на короткие дистанции на примере спортсменки высокого класса с нарушениями зрения выделено четыре фактора: 46,4% - «Быстрая работоспособность», 8,2% - «Сложная реакция», 6,8% - « Внимание », 5,1% -« Стабильность », 34% - другие факторы. Высокий вклад в индивидуальный фактор структуры психофизиологических функций и работоспособности показателей, отражающих качества, характерные для спринтеров (скорость реакции и подвижность нервной системы) и неспецифических для спринтеров качества (работоспособность и сила нервной системы), выявлено. Компенсаторные механизмы зрительного дефицита были определены для поддержания высокой скорости бега на короткие дистанции как психофизиологические функции: показатели, характерные для спринтеров (скорость простой реакции и моторика нервной системы) и специфические показатели (эффективность, сила нервной системы). Выводы. На основе математических моделей выделяются сильные стороны спортсмена, которые имеют тенденцию развиваться, а также компенсируют неадекватность зрительного анализатора.
Опис
Ключові слова
sprint, track and field athletics, vision, limited possibilities, psychophysiological functions, спринт, легка атлетика, зір, обмежені можливості, спринт, легкая атлетика, зрение, ограниченные возможности
Цитування
The implementation of the concept of individualization in training elite Female athletes with visual impairment in the sprint / Zh. Kozina, O. Chebanu, I. Prokopenko Lahno [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : EUP, 2018. – Vol. 18(1), Mar., 2018, Art 38. – P. 282–292.