Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5324
Title: Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді
Other Titles: Тенденции и перспективы развития экономики XXI века глазами молодежи
Trends and prospects for the development of the economy of the XXI century through the eyes of young people
Keywords: економічне зростання
економіка України
людський капітал
інновації
інвестиції
глобалізація
экономический рост
экономика Украины
человеческий капитал
инновации
инвестиции
глобализация
economic growth
Ukrainian economy
human capital
innovation
investments
globalisation
Issue Date: 20-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. – Харків : ХНПУ, 2021. – 172 с.
Abstract: У збірці представлено матеріали V Міжвузівської студентської наукової конференції, присвяченої Дню науки. Дослідження учасників конференції розкривають актуальні проблеми економічної теорії. Розглядаються питання формування сучасної національної економіки, процеси інноваційного розвитку на мікро- та макрорівнях, проблеми оптимізації фінансово-господарської діяльності суб‘єктів підприємництва, теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту та маркетингу в Україні. Матеріали подано в авторській редакції. Відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори та їх наукові керівники. В сборнике представлены материалы V Межвузовской студенческой научной конференции, посвященной Дню науки. Исследования участников конференции раскрывают актуальные проблемы экономической теории. Рассматриваются вопросы формирования современной национальной экономики, процессы инновационного развития на микро- и макроуровне, проблемы оптимизации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, теоретические и практические аспекты развития менеджмента и маркетинга в Украине. Материалы представлены в авторской редакции. Ответственность за содержание и орфографию материалов несут авторы и их научные руководители.The collection presents the materials of the V Interuniversity Student Scientific Conference dedicated to the Day of Science. The research of the conference participants reveals the current problems of economic theory. The issues of formation of modern national economy, processes of innovative development at micro and macro levels, problems of optimization of financial and economic activity of business entities, theoretical and practical aspects of management and marketing development in Ukraine are considered. Materials are submitted in the author's edition. The authors and their supervisors are responsible for the content and spelling of the materials.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5324
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.pdf1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.