Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1470
Title: РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ У ПОДОЛАННІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНИ
Other Titles: РОЛЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРЕОДОЛЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В УКРАИНЕ
THE ROLE OF CULTURAL FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF DEMOGRAPHIC CRISIS IN UKRAINE
Authors: Муромцева, Ю. І.
Муромцева, Ю. И.
Muromtseva, Yu. I.
Keywords: демографічна криза в Україні
культурологічні чинники формування народжуваності
природний рух населення
формування людського потенціалу країни
демографический кризис в Украине
культурологические факторы формирования рождаемости
естественное движение населения
формирования человеческого потенциала страны
demographic crisis in Ukraine
cultural factors of birth
natural population movement
formation of human potential of the country
Issue Date: 10-Jun-2015
Publisher: Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка ; КП «Міська друкарня»
Citation: Муромцева Ю. І. Роль культурологічних чинників у подоланні демографічної кризи в Україні / Ю. І. Муромцева // Мова. Наука. Культура : зб. наук. пр. за матеріалами міждисциплінар. наук.-практ. конф., присвяч.85-річчю Харк. нац. тех. ун-ту сіл. госп-ва імені П. Василенка, м. Харків, 10 черв. 2015 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва імені Петра Василенка ; [редкол.: Л. М. Тіщенко та ін.]. – Харків : Міськдрук, 2015. – С. 793–803.
Abstract: Формування людського потенціалу країни, реґіону як результат природного руху населення, перебуває в кризовому стані у часи транзиції. Саме культурний чинник формування народжуваності повинен зіграти помітну роль у збереженні здоров'я населення, цивілізованому плануванні сім'ї, а отже, й підвищенню рівня народжуваності, збереженню і відтворенню людського потенціалу України. Формирование человеческого потенциала страны, региона как результат естественного движения населения, находится в кризисном состоянии во времена транзиции. Именно культурный фактор формирования рождаемости должен сыграть заметную роль в сохранении здоровья населения, цивилизованном планировании семьи, а следовательно, и повышению уровня рождаемости, сохранению и воспроизводству человеческого потенциала Украины.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1470
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Муромцева Ю. І.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.