Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
РОМАНТИЗАЦІЯ ОБРАЗУ ДИТИНИ ТА СВІТУ ДИТИНСТВА
(Baltija Publishing, 2022) Лугова, М. С.
У сучасних військових реаліях найбільшого резонансу викликають новини про жертви серед мирного населення, а саме серед дітей. Такі втрати відзиваються найсильнішою скорботою та сумом в суспільстві, адже дитина є значущим символом, який бере свій початок з давніх давен. Образ дитини та світ дитинства є міждисциплінарним питанням, яке досліджується досить активно та ефективно, але зважаючи на динамічність суспільних процесів, заявлена тематика знаходить нові форми вираження та нову актуальність. Велика кількість дитячих сюжетів у мистецтві, зокрема в літературі та живописі, віддзеркалюють прогрес динамічних процесів у реальному змісті дитинства та її символізації у культурі та суспільній свідомості. Романтизація образу дитини та світу дитинства існує на рівні архетипу, символу, якій є максимально наближеним до реальності життя, адже стратегія розвитку дитини та її зростання є незмінним механізмом, який реалізується в кожному поколінні, незалежно від епохи, культури, соціального статусу тощо. Автор ставить за мету дослідження особливостей сприйняття дитини та світу дитинства на різних етапах суспільного розвитку – від Середньовіччя до нинішнього часу, періоду військових дій в Україні. Тема «дитина та війна» сьогодні є дуже болючою, особливо для Україні в період військового стану. In today's military realities, the news of civilian casualties, particularly among children, is the most resonant. Such losses cause the strongest grief and sadness in society, because the child is a significant symbol that dates back to ancient times. The image of the child and the world of childhood is an interdisciplinary issue that is being researched quite actively and effectively, but in view of the dynamism of social processes, the stated topic finds new forms of expression and new relevance. A large number of children's subjects in art, particularly in literature and painting, reflect the progress of dynamic processes in the real content of childhood and its symbolisation in culture and public consciousness. The romanticisation of the image of the child and the world of childhood exists at the level of an archetype, a symbol, which is as close as possible to the reality of life, because the strategy of child development and growth is an unchanging mechanism that is implemented in every generation, regardless of era, culture, social status, etc. The author aims to study the peculiarities of the perception of the child and the world of childhood at different stages of social development - from the Middle Ages to the present, the period of military operations in Ukraine. The topic of "child and war" is very painful today, especially for Ukraine during the period of martial law.
Документ
«Філософія сучасної освіти: трансдисциплінарні рефлексії». Міжуніверситетський науково-практичний семінар на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (8 грудня 2022 року, м. Тернопіль, Україна)
(2022) Морська, Н.
Рецензія передає основний зміст Міжуніверситетського науково-практичного семінару «Філософія сучасної освіти: трансдисциплінарні рефлексії», який відбувся на базі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 8 грудня 2022 року, м. Тернопіль. Участь у семінарі брали також представники кафедри філософії та педагогіки Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The review conveys the main content of the Interuniversity Scientific and Practical Seminar «Philosophy of Modern Education: Transdisciplinary Reflections», which was held on the basis of Volodymyr Hnatyuk Ternopil National Pedagogical University on December 8, 2022, Ternopil. Representatives of the Department of Philosophy and Pedagogy of the Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology named after S. Z. Gzhitsky, Kharkiv National Pedagogical University named after H. S. Skovoroda also took part in the seminar.
Документ
РЕАЛІЗАЦІЯ СВІДОМОГО БАТЬКІВСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СТРУКТУРНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСВІДУ
(Baltija Publishing, 2022-08-30) Лугова, М. С.
У публікації розглянуто освітній проект: «Реалізація свідомого батьківства через призму структурно-філософського досвіду». Напрямами реалізації цього проекту є оволодіння теоретичною базою для майбутньої взаємодії з дитиною на різних вікових етапах у контексті проблемних ситуацій та у кризовому середовищі. Зазначено, що свідоме планування сім’ї є надзвичайно важливим, як для суспільства загалом, так і для кожної пари окремо. Психологічне здоров’я кожної особистості залежить від клімату навколишнього середовища, де перебуває особа більшість часу. Як пошук роботи та кар’єрне зростання є запорукою матеріального успіху, так і вибір супутника життя та планування дітей є ключовим елементом у духовному та соціальному зростанні. Для людини, що прагне до розвитку своїх здібностей, використання ресурсів, сімейний лад та домашній устрій є ключем до гармонії із собою, до можливостей бути відповідальним за себе та бути прикладом для підростаючого покоління. Людина, як соціальна істота, є частиною своєї сімейної системи, та несе відповідальність за її продовження. Успішний вибір супутника життя та свідоме батьківство є сприятливими факторами для реалізації усіх аспектів життя. The publication discusses the educational project: "Implementation of conscious parenthood through the prism of structural and philosophical experience". The directions of the implementation of this project are mastering the theoretical basis for future interaction with the child at different age stages in the context of problematic situations and in a crisis environment. It is noted that conscious family planning is extremely important, both for society in general and for each couple individually. The psychological health of each individual depends on the climate of the environment where the person spends most of the time. Just as finding a job and career growth is the key to material success, choosing a life partner and planning children is a key element in spiritual and social growth. For a person striving for the development of his abilities, use of resources, family system, etc home order is the key to harmony with oneself, to opportunities to be responsible for oneself and to be an example for the younger generation. Man, as a social being, is part of his family system, and is responsible for its continuation. The successful choice of a life partner and conscious parenting are favorable factors for the realization of all aspects of life.
Документ
ФІЛОСОФІЯ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ: ВІД І. КАНТА ДО В. КРЕМЕНЯ
(Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2023) Лугова, М. С.
У статті розглядаються особливості концепції дитиноцентризму на різних етапах розвитку суспільства, зокрема акцентується на виявленні та систематизації інформації щодо тенденцій дослідження дитини як самостійного, унікального елемента суспільної групи. Розглядається концепт свободи як ключова характеристика гармонійного природного розвитку дитини. Ретроспективний аналіз джерел дозволив простежити динамічність розвитку дитиноцентризму як філософської та педагогічної концепції, з опертям на погляди таких фахівців, як: Я.Коменський, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, І. Кант, Г. Сковорода, К. Ушинський, Л. Виготський, В. Сухомлинський, А. Макаренко, А. Дістервег, Д. Дьюї, М. Монтессорі, В. Преєр, Я. Корчак, М. Мід, В. Кремень. На основі комплексного міждисциплінарного аналізу прояснюються відмінності між концепціями філософів, психологів та педагогів в аспекті критичного осмислення теоретичних конструктів, узагальнюється історичний досвід суголосно зазначеному міждисциплінарному питанню. Виявляються та описуються ключові характеристики дитиноцентризму. Обґрунтовується ідея дитиноцентризму як провідна ланка гуманізму, потреба в якій є нагальною для сучасного етапу розвитку суспільства в контексті глобальних змін та агресії Російської Федерації щодо України. The article examines the peculiarities of the concept of child-centrism at various stages of the development of society, in particular, the emphasis is placed on the identification and systematization of information regarding the trends of the study of the child as an independent, unique element of the social group. The concept of freedom is considered as a key characteristic of the child’s harmonious natural development. Retrospective analysis of sources made it possible to trace the dynamic development of child-centrism as a philosophical and pedagogical concept, based on the views of such specialists as Ya. Komensky, Zh-Zh. Rousseau, I. Pestalozzi, I. Kant, H. Skovoroda, K. Ushinskyi, L. Vygotskyi., V. Sukhomlynskyi, A. Makarenko, A. Disterweg, D. Dewey, M. Montessori, V. Preyer, J. Korchak, M. Med, V. Kremen. Within the framework of the study, please note that the trends towards the actualization of child-centrism have been developing since the beginning of an in-depth study of the leading components and aspects of educational practices. On the basis of a complex interdisciplinary analysis, the differences between the concepts of philosophers, psychologists and teachers are revealed, in the context of a critical understanding of theoretical constructs, the historical experience within the framework of the specified interdisciplinary issue is summarized. The key characteristics of child-centrism are identified and described. Child-centrism is considered here as a philosophical concept, on the basis of which a model of raising and teaching a child was developed, the purpose of which is to expand his life path and self-development, attention to the system of his values and interests in order to form the basics of life competence in him. The idea of child-centrism as a leading link of humanism, the need for which is urgent for the current stage of the development of society in the context of global changes and the war in Ukraine, is substantiated. The value of human life comes to the fore when a person is in certain «material deprivation», losing his own property, being evacuated. During the war, a child becomes one of the highest values, as a counterpoint to death. It is the child who is a symbol of life, rebirth, purity and holiness in social consciousness, culture, and art.
Документ
ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНА ДИТИНСТВА У ТВОРЧОСТІ Г. С. СКОВОРОДИ
(Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2023) Лугова, М. С.
У роботі розглядаються ключові філософські концепції Г. С. Сковороди. Розкриваються можливості і перспективи використання даних філософських концепцій у сучасних реаліях України. Зокрема, акцент зроблено на дитинстві як предметі дослідження філософа. Розширено межі сприйняття дитинства та проведено аналіз світу дитинства Григорія Сковороди в декількох вимірах: дитина в класичному розумінні; архетип дитини як прояв зв’язку з Богом; період дитинства Григорія Сковороди. The article examines the key philosophical concepts of H. S. Skovoroda. The possibilities and prospects of using philosophical concepts in the modern realities in Ukraine are revealed. In particular, the focus is on childhood as a subject of the philosopher’s research. The boundaries of the perception of childhood are expanded, and the world of Grigoriy Skovoroda’s childhood is analyzed in several dimensions: a child in the classical sense; the archetype of the child as a manifestation of the connection with God; childhood period of Grigory Skovoroda.