Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Реалізація педагогіки партнерства в Новій українській школі
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-04) Жданова, В.
У статті досліджено реалізацію педагогіки партнерства в Новій українській школі. Концепція «Нова українська школа» започаткувала низку інноваційних підходів до розбудови освітнього середовища, організації освітнього процесу та взаємодії його учасників. Педагогіка партнерства заснована на ідеях гуманізму та дитиноцентризму в освіті. Пріоритетними завданнями Нової української школи є створення позитивної мотивації до навчання, комфортних умов перебування учнів у закладі освіти, освітнього середовища, що стає простором для інтелектуального, фізичного й творчого розвитку. Зазначено, що реалізацію педагогіки партнерства можна розглядати як стратегічну парадигму розвитку українського суспільства в цілому. The article examines the implementation of partnership pedagogy in the New Ukrainian School. The "New Ukrainian School" concept initiated a number of innovative approaches to the development of the educational environment, the organization of the educational process, and the interaction of its participants. Partnership pedagogy is based on the ideas of humanism and child-centered education. The priority tasks of the New Ukrainian School are to create a positive motivation for learning, comfortable conditions for students to stay in an educational institution, an educational environment that becomes a space for intellectual, physical and creative development. It is noted that the implementation of partnership pedagogy can be considered as a strategic paradigm for the development of Ukrainian society as a whole.
Документ
Роль казки в системі літературної освіти молодших школярів
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-04) Єгорова, П.
У статті проаналізовано роль казки в системі літературної освіти молодших школярів. Літературна освіта молодших школярів має важливе значення для їхнього повноцінного розвитку. Зазначено, що використання казок та літературних творів у навчальному процесі є ключовою складовою літературної освіти молодших школярів. Вони допомагають формувати ціннісне ставлення до світу, розвивають критичне мислення та сприяють загальному розвитку дитини. Казка, як важливий елемент літературної освіти, допомагає дітям усвідомити важливість моральних цінностей та етичних норм. The article analyzes the role of fairy tales in the system of literary education of younger schoolchildren. Literary education of younger schoolchildren is important for their full development. It is noted that the use of fairy tales and literary works in the educational process is a key component of the literary education of younger schoolchildren. They help to form a valuable attitude to the world, develop critical thinking and contribute to the overall development of the child. A fairy tale, as an important element of literary education, helps children to understand the importance of moral values and ethical norms.
Документ
Особливості проведення батьківських зборів онлайн під час дистанційного навчання
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-04) Давидкова, В.
У статті досліджено проведення батьківських зборів онлайн під час дистанційного навчання. Батьківські збори – це одна з важливих складових навчання, яка допомагає підтримувати зв’язок між батьками та вчителями. Цей організований захід має мету проінформувати батьків про успішність або наявність проблем у дітей. Зазначено, що батьківські збори – це невід’ємна частина навчання. Яка дає змогу налагодити взаємодію вчителів, батьків та учнів, та розглянути інформаційні, пізнавальні та комунікативні завдання. The article examines conducting online parent meetings during distance education. Parents' meeting is one of the important components of education, which helps to maintain communication between parents and teachers. The purpose of this organized event is to inform parents about their children's success or problems. It is noted that parent meetings are an integral part of education. Which makes it possible to establish interaction between teachers, parents and students, and consider informational, cognitive and communicative tasks.
Документ
Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-04) Гур’єва, Д.
У статті розглянуто формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання. Ця тема є актуальною, бо позитивне ставлення до навчання сприяє підвищенню мотивації, впевненості в собі та покращенню успішності в навчанні. Зазначено, що ставлення школярів до навчання є складноорганізованою системою, яка характеризується динамічністю й синхронністю становлення своїх компонентів, що формує як позитивне, так і негативне ставлення до навчання. Щоб сприяти формуванню позитивного ставлення до навчального процесу у школярів потрібно сфокусуватись на пошуку шляхів і засобів розвитку такого ставлення за допомогою психологічної науки та педагогічної практики. The article examines the formation of a positive attitude to learning in younger schoolchildren. This topic is relevant, because a positive attitude towards learning helps to increase motivation, self-confidence and improve academic performance. It is noted that the attitude of schoolchildren to learning is a complex system, which is characterized by the dynamism and synchronicity of the formation of its components, which forms both a positive and a negative attitude to learning. In order to promote the formation of a positive attitude towards the educational process in schoolchildren, it is necessary to focus on finding ways and means of developing such an attitude with the help of psychological science and pedagogical practice.
Документ
Вплив казкотерапії на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-04) Гапченко, Д.
У статті досліджено вплив казкотерапії на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку. Застосування казкотерапії набуває все більшої популярності в сучасному світі як метод впливу на емоційний стан учнів молодшого шкільного віку. У умовах воєнного стану учні зазнають стресу, тривог та страхів, що значно впливає на здобуття знань. Для учнів молодшого шкільного віку саме казки є виявом їхнього особливого емоційного світу сприйняття реальності. Через казку вони переживають складні емоції, такі як життя і смерть, любов і ненависть, зрада і віроломство. The article examines the influence of fairy-tale therapy on the emotional state of elementary school students. The use of fairy-tale therapy is gaining more and more popularity in the modern world as a method of influencing the emotional state of elementary school students. In the conditions of martial law, students experience stress, anxiety and fear, which significantly affects the acquisition of knowledge. For elementary school students, fairy tales are a manifestation of their special emotional world of perception of reality. Through the fairy tale, they experience complex emotions such as life and death, love and hate, betrayal and treachery.