Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5696
Title: Цінність феномену «книги» (роман Роберта М. Зоннтаґа «Сканери»)
Other Titles: Ценность феномена «книги» (роман Роберта М. Зоннтага «Сканеры»)
The Value of the Book Phenomenon (The Scanners by Robert M. Sonntag)
Authors: Криворучко, С. К.
Разуменко, І. В.
Разуменко, И. В.
Kryvoruchko, S.
Razumenko, I.
Keywords: ціннісні орієнтири
Зоннтаґ Роберт М.
художня література
безкоштовні знання
ценностные ориентиры
художественная литература
бесплатные знания
value orientations
Sonntag Robert M.
imaginative literature
value orientations
Issue Date: 9-Apr-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Криворучко С. К. Цінність феномену "книги" (роман Роберта М. Зоннтаґа "Сканери") / С. К. Криворучко, І. В. Разуменко // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 50–51.
Abstract: У статті розглянуто ціннісні орієнтири, що відображують суб’єктивні сприйняття індивіда, який вимушений здійснювати комунікацію на рівні різних соціальних інституцій. Феномен «книги» формується разом із утворенням системи письма та бере своє джерело ще в цивілізації Давнього Єгипту. Сучасний німецький письменник Роберт М. Зоннтаґ (псевдонім автора Мартіна Шойбле) у романі «Сканери» феномен «книги» робить знаком людських цінностей. У картині світу «Сканерів» Роберт М. Зоннтаґ зображує перехід від паперової книги до її електронної версії. В статье рассмотрены ценностные ориентиры, отражающие субъективные восприятия индивида, который вынужден осуществлять коммуникацию на уровне различных социальных институтов. Феномен «книги» формируется вместе с образованием системы письма и берет свой источник еще в цивилизации Древнего Египта. Современный немецкий писатель Роберт М. Зоннтаґ (псевдоним автора Мартина Шойбле) в романе «Сканеры» феномен «книги» делает знаком человеческих ценностей. В картине мира «Сканеров» Роберт М. Зоннтаґ изображает переход от бумажной книги к ее электронной версии. The article deals with values that reflect subjective perceptions of an individual, who is forced to communicate at the level of various social institutions. The phenomenon of "book" is formed together with the formation of the writing system and has its source in the ancient Egyptian civilisation. The contemporary German writer Robert M. Sonntaґ (pseudonym of the author Martin Schäuble) makes the phenomenon of "book" a sign of human values in his novel "Scanners". Robert M. Sonntaґ depicts the transition from the paper book to its electronic version in the world picture of "Scanners".
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5696
Appears in Collections:Кафедра зарубіжної лiтератури та слов’янських мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Криворучко С. К..pdf709.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.