Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1431
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКомісова, Т. Є.-
dc.contributor.authorКомисова, Т. Е.-
dc.contributor.authorKomisova, T. E.-
dc.date.accessioned2018-05-29T10:55:50Z-
dc.date.available2018-05-29T10:55:50Z-
dc.date.issued2015-05-15-
dc.identifier.citationКомісова Т. Є. Адаптаційні можливості організму студентів факультету соціології та психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди при переході на зимовий час / Т. Є. Комісова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 170-річчю з дня народж. І. І. Мечникова / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 73–77.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1431-
dc.description.abstractУ наш час у всьому світі відмічається підвищений інтерес до вивчення ритмічної організації процесів в організмі, як в умовах норми, так і патології. Цікавість до проблем хронобіології обумовлена тим, що ритми переважають в природі й охоплюють усі прояви живого – від діяльності субклітинних структур і окремих клітин до складних форм поведінки організму і навіть популяцій та екологічних систем. В наше время во всем мире отмечается повышенный интерес к изучению ритмической организации процессов в организме, как в условиях нормы, так и патологии. Интерес к проблемам хронобиологии обусловлена тем, что ритмы преобладают в природе и охватывают все проявления живого - от деятельности субклеточных структур и отдельных клеток до сложных форм поведения организма и даже популяций и экологических систем. Nowadays, there is an increasing interest in the whole world to study the rhythmic organization of processes in the body, both under normal conditions and pathology. Interest in the problems of chronobiology is due to the fact that rhythms prevail in nature and cover all manifestations of the living - from the activity of subcellular structures and individual cells to complex forms of behavior of the organism and even populations and ecological systems.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХНПУ імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптаційні можливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганізм людиниuk_UA.UTF-8
dc.subjectзимовий часuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптацияuk_UA.UTF-8
dc.subjectадаптационные возможностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectорганизм человекаuk_UA.UTF-8
dc.subjectзимнее времяuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptationuk_UA.UTF-8
dc.subjectadaptive capacityuk_UA.UTF-8
dc.subjecthuman organismuk_UA.UTF-8
dc.subjectwinter timeuk_UA.UTF-8
dc.titleАДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПСИХОЛОГІЇ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ ПРИ ПЕРЕХОДІ НА ЗИМОВИЙ ЧАСuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeАДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ХНПУ ИМЕНИ Г. С. СКОВОРОДЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeADAPTATION OPPORTUNITIES OF THE ORGANISM ORGANISM OF STUDENTS OF THE SOCIOLOGY AND PSYCHOLOGY FACULTY OF KHNPU NAMED AFTER G. S. SKOVORODA AT THE WINTER TIME TRANSMISSIONuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. СинельниковаItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.