Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1413
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorШевченко, Н. О.-
dc.contributor.authorШевченко, Н. А.-
dc.contributor.authorShevchenko, N. A.-
dc.date.accessioned2018-05-22T12:29:41Z-
dc.date.available2018-05-22T12:29:41Z-
dc.date.issued2017-06-23-
dc.identifier.citationШевченко Н. О. Підготовка педагогічних кардів на засадах духовного розвитку особистості майбутнього вихователя / Н. О. Шевченко // Традиційна культура в умовах глобалізації : сучасний дискурс щодо збереження та популяризації нематеріальної культурної спадщини : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 23–24 черв. 2017 р. / Упр. культури і туризму Харк. Обл. держ. адмін-ї, Харк. Обл-й орг-метод. центр культури і мист-ва. – Харків, 2017. – С. 336–338.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7470-68-6-
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1413-
dc.description.abstractПідготовка національних педагогічних кадрів, зокрема, вихователів дошкільних навчальних закладів, є важливою умовою вирішення проблеми формування національних цінностей підростаючого покоління. Будучи засвоєними й визнаними, виявленими в емоційній сфері та в суб’єктно-особистісній діяльності, цінності безпосередньо впливають на становлення професіоналізму майбутнього педагога. Відзначимо, що висока духовність є суттєвою ознакою української ментальності. Народна педагогіка, за переконанням дослідників, є основним етнопедагогічним компонентом відродження і розвитку сучасної системи освіти, а засоби народної педагогіки представляють цілісну систему поглядів і узагальнюючу теорію, що дозволяє використовувати весь цей виховний потенціал в практиці сучасної освіти. При підготовці майбутніх вихователів необхідно враховувати, що формування національних духовно-культурних цінностей особистості вихованця вони мають розпочинати з самого раннього віку дитини. Подготовка национальных педагогических кадров, в частности, воспитателей дошкольных учебных заведений, является важным условием решения проблемы формирования национальных ценностей подрастающего поколения. Будучи усвоенными и признанными, выявленными в эмоциональной сфере и в субъектно-личностной деятельности, ценности непосредственно влияют на становление профессионализма будущего педагога. Отметим, что высокая духовность является существенным признаком украинской ментальности. Народная педагогика, по убеждению исследователей, является основным этнопедагогическим компонентом возрождения и развития современной системы образования, а средства народной педагогики представляют целостную систему взглядов и обобщающую теорию, что позволяет использовать весь этот воспитательный потенциал в практике современного образования. При подготовке будущих воспитателей необходимо учитывать, что формирование национальных духовно-культурных ценностей личности воспитанника они должны начинать с самого раннего возраста ребенка. The training of national pedagogical staff, in particular, preschool educators, is an important condition for solving the problem of forming the national values ​​of the younger generation. Being assimilated and recognized, revealed in the emotional sphere and in the subject-personality activity, values ​​directly affect the formation of the professionalism of the future teacher. We note that high spirituality is an essential feature of Ukrainian mentality. Folk pedagogy, according to researchers, is the main ethnopedagogical component of the revival and development of the modern system of education, and the means of folk pedagogy represent a holistic system of views and a generalizing theory that allows the use of all this educational potential in the practice of modern education. In the preparation of future educators it is necessary to consider that the formation of national spiritual and cultural values ​​of the person of the pupil, they must begin from the very early age of the child.uk_UA.UTF-8
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічні кадриuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховний розвитокuk_UA.UTF-8
dc.subjectособистість вихователяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнаціональна культура народуuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурно-духовні цінностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогические кадрыuk_UA.UTF-8
dc.subjectдуховное развитиеuk_UA.UTF-8
dc.subjectличность воспитателяuk_UA.UTF-8
dc.subjectнациональная культура народаuk_UA.UTF-8
dc.subjectкультурно-духовный ценностиuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical staffuk_UA.UTF-8
dc.subjectmorality developmentuk_UA.UTF-8
dc.subjectperson of the educatoruk_UA.UTF-8
dc.subjectnational culture of the peopleuk_UA.UTF-8
dc.subjectcultural and moral valuesuk_UA.UTF-8
dc.titleПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ НА ЗАСАДАХ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ НА ОСНОВЕ ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВОСПИТАТЕЛЯuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePREPARATION OF PEDAGOGICAL STAFF ON THE BASIS OF MORALITY DEVELOPMENT OF THE FUTURE PERSON OF THE EDUCATORuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Appears in Collections:Кафедра естетичного виховання і технологій дошкільної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шевченко Н. О. .pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.