Formation of Emotional-Volitional Culture of Future Policemen in the Course of Vocational Training

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-06
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
LUMEN Publishing House
Анотація
The article is devoted to revision of a problem of formation of the emotional-volitional culture of future policemen in the course of vocational training. It is predetermined by the increase of intensity and force of stressful factors which influence negatively on their mentality, moral and physical state during performance of professional duties. At the stage of theoretical development of a problem was made a hypothesis that formation of emotional-volitional culture of future policemen will be effective if in the course of their vocational training provide the following issues: 1) development of resistant motivation in cadets to mastering emotional-volitional culture as professionally significant quality; 2) application of pedagogical tools in educational process (forms, methods, means) which requires demonstration of emotions and volitional qualities of the personality; 3) stimulation of cadets to self-improvement of emotional-volitional culture. For testing the made hypothesis were used the following methods: theoretical (philosophical, psychological and pedagogical analysis with the purpose of conceptual construct determination and grounds of pedagogical conditions of formation of emotional-volitional culture of future policemen); empirical (questioning, testing, conversations, polls, pedagogical experiment); mathematical statistics (arithmetic mean of, Pearson criterion χ?). 358 cadets from Kharkiv National University of Internal Affairs participated in a research. They formed the experimental group (180 persons) and the control group (178 persons). Results. The efficiency of pedagogical conditions implementation of formation of the emotional-volitional culture of future policemen in the course of vocational training was proved during the experimental work which included classes, extracurricular educational activities, in particular, the educational club «Fan of extreme» and also practical training of cadets. In a general number of cadets with the high level of formation of emotional-volitional culture in the experimental group increased by 30% whereas in a control group the appropriate increase was only 12%. At the same time, the number of cadets with the low level of formation of emotional-volitional culture decreased in the experimental group by 24%, in control group by 18%. Conclusions. Defined pedagogical conditions of formation of the emotional-volitional culture of future policemen were checked by scientific experiment and could be realized in the course of vocational training at the higher education establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Стаття присвячена перегляду проблеми формування емоційно-вольової культури майбутніх поліцейських у процесі професійної підготовки. Це зумовлено збільшенням інтенсивності та сили стресових факторів, які негативно впливають на їх ментальність, моральний та фізичний стан під час виконання професійних обов'язків. На етапі теоретичної розробки проблеми була висунута гіпотеза, що формування емоційно-вольової культури майбутніх міліціонерів буде ефективним, якщо в процесі їх професійної підготовки передбачити наступні питання: 1) розвиток стійкої мотивації у курсантів до оволодіння емоційними -вольова культура як професійно значуща якість; 2) застосування педагогічного інструментарію у навчальному процесі (форми, методи, засоби), що вимагає демонстрації емоцій та вольових якостей особистості; 3) стимулювання курсантів до самовдосконалення емоційно-вольової культури. Для перевірки зробленої гіпотези були використані такі методи: теоретичний (філософський, психолого-педагогічний аналіз з метою визначення концептуальної конструкції та підстав педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх міліціонерів); емпіричні (опитування, тестування, бесіди, опитування, педагогічний експеримент); математична статистика (середнє арифметичне значення, критерій Пірсона χ?). У дослідженні взяли участь 358 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Вони сформували експериментальну групу (180 осіб) та контрольну групу (178 осіб). Результати. Ефективність реалізації педагогічних умов формування емоційно-вольової культури майбутніх міліціонерів у процесі професійної підготовки була доведена під час експериментальної роботи, яка включала заняття, позакласні навчальні заходи, зокрема, просвітницький клуб «Шанувальник екстремуму», а також практична підготовка курсантів. Загалом кількість курсантів з високим рівнем сформованості емоційно-вольової культури в експериментальній групі зросла на 30%, тоді як у контрольній групі відповідний приріст становив лише 12%. У той же час кількість курсантів із низьким рівнем сформованості емоційно-вольової культури зменшилась в експериментальній групі на 24%, у контрольній - на 18%. Висновки. Визначені педагогічні умови формування емоційно-вольової культури майбутніх міліціонерів перевірялися науковим експериментом і могли бути реалізовані в ході професійної підготовки у вищих навчальних закладах МВС України. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования эмоционально-волевой культуры будущих полицейских в процессе профессиональной подготовки. Это обусловлено увеличением интенсивности и силы стрессовых факторов, которые негативно влияют на их ментальность, моральный и физический состояние во время выполнения профессиональных обязанностей. На этапе теоретической разработки проблемы была выдвинута гипотеза, что формирование эмоционально-волевой культуры будущих милиционеров будет эффективным, если в процессе их профессиональной подготовки предусмотреть следующие вопросы: 1) развитие устойчивой мотивации у курсантов к овладению эмоциональными волевых культура как профессионально значимое качество; 2) применение педагогического инструментария в учебном процессе (формы, методы, средства), что требует демонстрации эмоций и волевых качеств личности; 3) стимулирование курсантов к самосовершенствованию эмоционально-волевой культуры. Для проверки сделанной гипотезы были использованы следующие методы: теоретический (философский, психолого-педагогический анализ с целью определения концептуальной конструкции и оснований педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих милиционеров) эмпирические (опрос, тестирование, беседы, опросы, педагогический эксперимент); математическая статистика (среднее арифметическое значение, критерий Пирсона χ?). В исследовании приняли участие 358 курсантов Харьковского национального университета внутренних дел. Они сформировали экспериментальную группу (180 человек) и контрольную группу (178 человек). Результаты. Эффективность реализации педагогических условий формирования эмоционально-волевой культуры будущих милиционеров в процессе профессиональной подготовки была доказана в ходе экспериментальной работы, которая включала занятия, внеклассные учебные мероприятия, в частности, просветительский клуб «Поклонник экстремума», а также практическая подготовка курсантов. В целом количество курсантов с высоким уровнем сформированности эмоционально-волевой культуры в экспериментальной группе выросла на 30%, тогда как в контрольной группе соответствующий прирост составил всего 12%. В то же время количество курсантов с низким уровнем сформированности эмоционально-волевой культуры уменьшилась в экспериментальной группе на 24%, в контрольной - на 18%. Выводы. Определены педагогические условия формирования эмоционально-волевой культуры будущих милиционеров проверялись научным экспериментом и могли быть реализованы в ходе профессиональной подготовки в высших учебных заведениях МВД Украины.
Опис
Ключові слова
emotional-volitional cultur, formation, future policemen, vocational training, pedagogical conditions, емоційно-вольова культура, формування, майбутні поліцейські, професійне навчання, педагогічні умови, эмоционально-волевая культура, формирование, будущие полицейские, профессиональное обучение, педагогические условия
Цитування
Formation of Emotional-Volitional Culture of Future Policemen in the Course of Vocational Training / R. Zelenskiy, O. Popova, V. Sokolovskyi, M. Stashchak // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. ‒ 2018. ‒ Vol. 10, is. 2. ‒ P. 198-209.