Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю у процесі формування готовності дитини до навчання у школі

dc.contributor.authorПіканова, О. С.
dc.date.accessioned2024-05-16T07:24:02Z
dc.date.available2024-05-16T07:24:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі теоретично розглянута проблема партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю у процесі формування готовності дитини до навчання у школі та емпірично була перевірена ефективність зазначеної взаємодії. У першому розділі роботи «Теоретичний аспект проблеми взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків старших дошкільників в процесі формування в них готовності до навчання у школі» була визначена сутність поняття «готовність до навчання у школі», виокремлені психологічні вікові особливості дітей старшого дошкільного віку та окреслена роль закладу дошкільної освіти та сім’ї у формуванні готовності до навчання у школі старших дошкільників. У другому розділі «Емпіричне дослідження впливу партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків старших дошкільників в процесі формування в них готовності до навчання у школі» подані результати емпіричного дослідження щодо стану готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, викладені методичні рекомендації вихователям та батькам щодо підготовки старших дошкільників до навчання у школі та система роботи з партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків дітей старшого дошкільного віку в процесі формування готовності до навчання у школі. У розділі містять результати контрольного етапу дослідження, які мають змогу надати висновки про характер впливу зазначеної взаємодії під час підготовки старших дошкільників до навчання у школі. In the qualification work, the problem of partnership interaction of the preschool education institution with the family in the process of formation of the child's readiness to study at school was theoretically considered, and the effectiveness of the specified interaction was empirically verified. In the first chapter of the work "Theoretical aspect of the problem of interaction between the preschool education institution and the parents of older preschoolers in the process of forming their readiness to study at school" the essence of the concept of "readiness to study at school" was defined, the psychological age characteristics of older preschool children were identified and the role outlined institution of preschool education and the family in the formation of readiness for schooling of older preschoolers. In the second chapter, "Empirical study of the impact of partnership interaction between a preschool education institution and parents of older preschoolers in the process of forming their readiness to study at school", the results of an empirical study on the state of readiness of older preschool children to study at school are presented, methodological recommendations for educators and parents regarding preparation of older preschoolers for studying at school and a system of working on partnership interaction of preschool education institution and parents of older preschool children in the process of formation of readiness for studying at school. The section contains the results of the control stage of the study, which are able to provide conclusions about the nature of the influence of the specified interaction during the preparation of older preschoolers for schooling.
dc.identifier.citationПіканова О. С. Партнерська взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю у процесі формування готовності дитини до навчання у школі : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / О. С. Піканова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2023. – 68 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14935
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectготовність до навчання у школі
dc.subjectзаклад дошкільної освіти
dc.subjectпартнерська взаємодія
dc.subjectпідготовка до школи
dc.subjectпсихологічна готовність до шкільного навчання
dc.subjectсім’я
dc.subjectreadiness for schooling
dc.subjectpreschool education institution
dc.subjectpartner interaction
dc.subjectpreparation for school
dc.subjectpsychological readiness for schooling
dc.subjectfamily
dc.titleПартнерська взаємодія закладу дошкільної освіти з сім’єю у процесі формування готовності дитини до навчання у школі
dc.title.alternativePartner interaction of the preschool education institution with the family in the process of forming the child's readiness to study at school
dc.typeOther
Файли
Колекції