Шляхи формування мотивації пізнавальної діяльності на уроках математики у початковій школі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мотивацію до навчання на уроках математики. Мотивація – це найважливіший компонент структури навчання, процес керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість. Для формування мотивації пізнавальної діяльності потрібні середовище, що стимулює, і цілеспрямований вплив через систему педагогічних прийомів. В статье рассмотрена мотивация к обучению на уроках математики. Мотивация – это важнейший компонент структуры обучения, процесс управляющий поведением человека, определяющий ее организованность. Для формирования мотивации познавательной деятельности нужны среда, стимулирующая и целенаправленное воздействие через систему педагогических приемов. This article deals with motivation to learn in mathematics lessons. Motivation is the most important component of the structure of learning, the process controlling human behaviour, determining its orderliness. For the formation of motivation of cognitive activity we need a stimulating environment and purposeful impact through a system of pedagogical methods.
Опис
Ключові слова
пізнавальна діяльність, уроки математики, початкова школа, студентські роботи, познавательная деятельность, начальная школа, студенческие работы, cognitive activity, lessons mathematics, elementary school, student work
Цитування
Сергієнко В. Шляхи формування мотивації пізнавальної діяльності на уроках математики у початковій школі / В. Сергієнко // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 50.