Аналітичне читання як один з засобів формування китайськомовної компетентності студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто аналітичне читання, яке поглиблює та розширює китайськомовні компетентності студентів, що вивчають китайську як спеціальність. У рамках дисципліни перед студентами постає задача опанувати лексичний матеріал із тематики, окресленої навчальною програмою. Аналітичне читання являє собою аналітичну діяльність, методичним засобом якої є вилучення імпліцитної та експліцитної інформації, яка міститься у іншомовному тексті. В статье рассмотрено аналитическое чтение, которое углубляет и расширяет китайские компетентности студентов, изучающих китайский как специальность. В рамках дисциплины перед студентами стоит задача овладеть лексическим материалом по тематике, обозначенной учебной программой. Аналитическое чтение представляет собой аналитическую деятельность, методическим средством которой является изъятие имплицитной и эксплицитной информации, содержащейся в иноязычной тексте. This article examines analytical reading that deepens and extends the Chinese competence of students studying Chinese as a major. Within the discipline, students are tasked with mastering the vocabulary material on the topics outlined in the curriculum. Analytical reading is an analytical activity, the methodological means of which is the extraction of implicit and explicit information contained in a foreign language text.
Опис
Ключові слова
китайська мова, мовна компетентність, аналітичне читання, засоби виразності, стилістична організація тексту, лексичний матеріал, китайский язык, языковая компетентность, аналитическое чтение, средства выразительности, стилистическая организация текста, лексический материал, сhinese, anguage competence, analytical reading, means of expression, stylistic organization of the text, lexical material
Цитування
Руда Н. В. Аналітичне читання як один з засобів формування китайськомовної компетентності студентів / Н. В. Руда // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 40–41.