Організація визволення Палестини (ОВП) як складова Палестинського руху опору: до історії виникнення

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено проблемні стосунки двох різних етносів, які впродовж багатьох століть ведуть боротьбу за території. Питання про історичне право на Палестину між палестинськими арабами і євреями є предметом гострих суперечок. Розкрито причини, аналіз процесу виникнення Організації визволення Палестини , зародження її ідеології та початковий етап діяльності. В статье освещены проблемные отношения двух разных этносов, которые в течении многих веков ведут борьбу за территории. Вопрос об историческом праве на Палестину между палестинскими арабами и евреями является предметом острых споров. Раскрыты причины, анализ процесса возникновения Организации освобождения Палестины, зарождение ее идеологии и начальный этап деятельности. The article highlights the problematic relationship between two different ethnic groups who have been fighting over territory for centuries. The question of the historical right to Palestine between Palestinian Arabs and Jews is the subject of heated debate. The causes and analysis of the emergence of the Palestine Liberation Organisation, the origins of its ideology and the initial phase of its activities are revealed.
Опис
Ключові слова
організація визволення Палестини, Палестинський рух опору, Палестинська хартія, палестино-ізраїльський конфлікт, територіальні суперечки, магістерські роботи, организация освобождения Палестины, Палестинское движение сопротивления, Палестинская хартия, палестино-израильский конфликт, территориальные споры, магистерские работы, organization of the liberation of Palestine, Palestinian resistance movement, Palestinian Charter, Palestinian-Israeli conflict, territorial disputes, master's works
Цитування
Целуйко А. О. Організація визволення Палестини (ОВП) як складова Палестинського руху опору: до історії виникнення / А. О. Целуйко // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 157–159.