Специфіка електоральних пріоритетів виборців Харківщини : відлуння голодомору

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, видавництво «Гілея»
Анотація
Вибори – стрижневий механізм демократії, яка неможлива без представницької передачі влади. Електоральним уподобанням виборців пострадянської України притаманні суттєві відмінності регіонального характеру, що ставить на порядок дня проблему виявлення ключових чинників електоральних пріоритетів. Метою статті стало виявлення базових детермінант електоральних уподобань виборців Харківського регіону, зокрема, визначення впливу Голодомору 1932–1933 рр. на ментальні установки жителів Харківщини. Задля цього буловикористано сукупність системного, історичного та компаративного методів. Виокремлено населені пункти у Харківському регіоні, в яких спостерігаються суттєві відмінності в електоральних уподобаннях та відстежено специфіку існування цих сіл у період Голодомору. Визначено вплив Голодомору наментальні установки жителів порівнюваних сіл та виявлено кореляцію між їхніми сучасними ментальними установками і електоральними уподобаннями. Выборы – стержневой механизм демократии, которая невозможна без представительской передачи власти. Электоральным предпочтениям избирателей постсоветской Украины присущи существенные различия регионального характера, что ставит на повестку дня проблему выявления ключевых факторов электоральных приоритетов. Целью статьи стало выявление базовых детерминант электоральных предпочтений избирателей Харьковского региона, в частности, определение влияния Голодомора 1932–1933 гг. на ментальные установки жителей Харьковщины. Для этого были использованы совокупность системного, исторического и компаративного методов. Выделены населенные пункты в Харьковском регионе, в которых наблюдаются существенные различия в электоральных предпочтениях, отслежена специфика существования этих сел в период Голодомора. Определено влияние Голодомора на ментальные установки жителей сравниваемых сел и выявлена корреляция между их современными ментальными установками и электоральными предпочтениями. Elections are a core mechanism of democracy that is impossible without representative transfer of power. The voters in the post–Soviet Ukraine display significant region–based differences in their electoral preferences, which puts on the agenda the issue of revealing the key factors of electoral priorities. This paper objective is to reveal the basic determinants of voters’ electoral preferences in Kharkiv region, in particular, to determine the influence of the Holodomor 1932–1933 on the mental attitudes of Kharkiv region population. A complex of systematic, historical and comparative methods has been used to serve this purpose. Within the framework of the research, localities in Kharkiv region have been selected where significant differences in electoral preferences are observed. The paper focuses on tracking the specifics of existence of those villages during the Holodomor period. The impact of the Holodomor on the mental attitudes of the local residents of the villages compared has been determined revealing certain correlation between their current mental attitudes and electoral preferences.
Опис
Ключові слова
електоральні пріоритети, Голодомор, ментальність, Харківська область, электоральные приоритеты, Голодомор, ментальность, Харьковская область, electoral priorities, the Holodomor, mentality, Kharkiv region
Цитування
Куц Г. М. Специфіка електоральних пріоритетів виборців Харківщини: відлуння голодомору / Г. М. Куц // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; [редкол.: Вашкевич В. М. (гол. ред.) та ін.]. – Київ : Гілея, 2014. – Вип. 82. – С. 381–386.