Нетрадиційні форми роботи як засіб розвитку комунікативних навичок

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто розвиток комунікативних навичок. Поняття «комунікативні навички» є досить комплексним, оскільки охоплює проблематику не тільки розвитку лексичних, граматичних, орфоепічних знань учнів, а ще й здатність до ефективної комунікації, вміння чітко формулювати та висловлювати свої думки, роботу над технікою мови, знання та вільне володіння культурою мовлення тощо. Однією з нестандартних для сучасної школи розробок може стати використання кілець Луллія. Зазначено, що розвиток комунікативних навичок сучасних дітей є важливим кроком для їх подальшого становлення в суспільстві. А за допомогою впровадження нових форм роботи, можна підвищити ефективність та зацікавленість учнів у цьому процесі. The article discusses the development of communication skills. The concept of "communicative skills" is quite complex, as it covers not only the development of students' lexical, grammatical, orthographic knowledge, but also the ability to communicate effectively, the ability to clearly formulate and express their thoughts, work on language techniques, knowledge and fluency in speech culture etc. One of the non-standard developments for a modern school can be the use of Lullia rings. It is noted that the development of communication skills of modern children is an important step for their further development in society. And with the help of introducing new forms of work, it is possible to increase the efficiency and interest of students in this process.
Опис
Ключові слова
розвиток комунікативних навичок, розвиток мовлення, освітній процес, студентські роботи, development of communication skills, development of speech, educational process, student works
Цитування
Шеремет А. Нетрадиційні форми роботи як засіб розвитку комунікативних навичок / А. Шеремет // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 79.