ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СТУДЕНТІВ-БІЛІНГВІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті представлено теоретико-методологічні та експериментальні розробки наукових психологічних досліджень особливостей розвитку загального інтелекту. Проведений порівняльний аналіз та узагальнено особливості досліджень загального інтелекту білінгвів у психолінгвістичних підходах. Представлені результати дослідження особливостей розвитку загального інтелекту у студентів-білінгвів з різним типом білінгвізму. Визначено місце та особливості зв’язку між типом білінгвізму та рівнем розумових здібностей досліджуваних білінгвів. Доведено, що тип білінгвізму у студентів-білінгвів не впливає на рівень розвитку загального інтелекту. Показано, що розвиток загального інтелекту не має значущих відмінностей серед студентів-білінгвів мовних та немовних спеціальностей. В статье представлены теоретико-методологические и экспериментальные разработки научных психологических исследований особенностей развития общего интеллекта. Проведенный сравнительный анализ и обобщены особенности исследований общего интеллекта билингвов в психолингвистических подходах. Представлены результаты исследования особенностей развития общего интеллекта у студентов-билингвов с разным типом билингвизма. Определено место и особенности связи между типом билингвизма и уровнем умственных способностей исследуемых билингвов . Доказано, что тип билингвизма у студентов-билингвов не влияет на уровень развития общего интеллекта. Показано, что развитие общего интеллекта не имеет значимых различий среди студентов-билингвов языковых и неязыковых специальностей. The article presents theoretical, methodological and experimental developments of scientific and psychological research of features of general intelligence development. The comparative analysis is conducted and features of bilinguals’ general intelligence research in psycholinguistic approaches are generalized. The results of the research of features of general intelligence development among bilingual students with different types of bilingualism are presented. The place and features of connections between bi-lingual types and the level of intellectual abilities of bilinguals under research are deter-mined. The type of bilingualism among bilingual students does not influence general intelligence development. It is shown that general intelligence development of bilingual students of linguistic and non-linguistic specialties doesn’t differ considerably.
Опис
Ключові слова
загальний інтелект, тип білінгвізму, білінгв, розвиток загального інтелекту, рівень IQ, розумові здібності, общий интеллект, тип билингвизма, билингв, развитие общего интеллекта, уровень IQ, умственные способности, general intelligence, the type of bilingualism, a bilingual, general intelligence development, IQ level, mental abilities
Цитування
Бурейко Н. О. Особливості розвитку загального інтелекту у студентів-білінгвів / Н. О. Бурейко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія : [зб. наук. пр.] / ХНПУ ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Кузнєцов М. А. (голов. ред.) та ін.]. - Харків : ХНПУ, 2016. - Вип. 53. - С. 13-20.