ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні розглянуто проблему формування здорового способу життя у старших дошкільників та обґрунтовано важливість ігрової діяльності у цьому процесі. Надано приклади різних видів ігор, які можуть бути використані у валеологічній практиці ЗДО. Досліджено педагогічні умови формування основ здорового способу життя засобами ігрової діяльності у ЗДО, які були теоретично обґрунтовані та експериментально перевірені. The study examines the problem of forming a healthy lifestyle in older preschoolers and substantiates the importance of play activities in this process. Examples of various types of games that can be used in the valeological practice of ED are provided. Pedagogical conditions for the formation of the foundations of a healthy lifestyle by means of game activities in preschool education, which were theoretically substantiated and experimentally verified, were studied.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, здоров’я, валеологічне виховання, гра, ігрова діяльність, ігри валеологічного змісту, діти старшого дошкільного віку, healthy lifestyle, health, valeological education, game, game activity, games with valeological content, older preschool children
Цитування
Коваль Е. Д. Ігрова діяльність як засіб формування основ здорового способу життя у дітей старшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Е. Д. Коваль ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 77 с. + дод.
Колекції