ВПЛИВ ГНУЧКОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНІКИ ПЛАВЦЯ БРАСИСТА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-01
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасна техніка плавання способом брас доволі варіативна. Існує три варіанти техніки плавання цим способом. Спортсмени високого класу більшою мірою використовують нашаровуючу техніку з хвилеподібними рухами тіла, яка вимагає значного розвитку гнучкості і безпосередньо рухливості тих суглобів, які приймають активну участь в рухах. Але техніка може бути досконалою лише тоді коли спортсмен зможе виконувати рухи значно більші за своєю амплітудо, що дозволить виконувати технічні рухи економніше та легше. В даній роботі розглядається рухливість суглобів, оскільки для плавання способом брас не потрібна сумарна рухливість в суглобах всього тіла, що визначає загальну гнучкість, а найбільшого розвитку рухливості потребують суглоби шийного та поперекового відділів хребта, плечові, кульшові, колінні та гомілковостопні суглоби. Основним завданням цього дослідження є визначення сучасних тенденцій розвитку рухливості суглобів; техніки плавання способом брас та впливу рухливості суглобів на техніку плавання способом брас за даними літератури. The modern technique of breaststroke swimming is quite variable. There are three variants of swimming technique in this way. High-class athletes increasingly use a layering technique with wave-like movements of the body, which requires a significant development of flexibility and direct mobility of those joints that take an active part in the movements. But the technique can be perfect only when the athlete can perform movements that are significantly larger in amplitude, which will allow performing technical movements more economically and easily. In this work, the mobility of the joints is considered, since for breaststroke swimming, total mobility in the joints of the whole body is not required, which determines the overall flexibility, and the joints of the cervical and lumbar spine, shoulder, hip, knee and ankle joints need the greatest development of mobility. The main task of this study is to determine the current trends in the development of joint mobility; breaststroke swimming technique and the influence of joint mobility on breaststroke swimming technique according to the literature.
Опис
Ключові слова
гнучкість, рухливість, техніка спортивного плавання, спосіб плавання брас, flexibility, mobility, sports swimming technique, method of swimming breaststroke
Цитування
Кривошлик Д. Вплив гнучкості на ефективність техніки плавця брасиста / Д. Кривошлик // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності [Електронне видання] : зб. тез доп. ІІІ наук.-практ. конф., Харків, 1–2 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 111–114.