Формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дисертації вперше подано цілісний аналіз проблеми формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу. Схарактеризовано суть ключових понять дослідження: «музично-творчі здібності дітей дошкільного віку» – стійкі індивідуально-психологічні властивості, спрямовані на успішне опанування дошкільником різними видами музичної діяльності на основі виявлення та розвитку їхніх музичних задатків; «Сузукі-метод» – метод, спрямований на набуття в ранньому віці дитиною якостей, знань, вмінь і навичок, які не лише створюють освітню платформу для навчання і виховання дитини, а також наділі сприяють розвитку її соціальної, інтелектуально та академічної обдарованості. Визначено: принципи формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу: емоційної насиченості освітнього процесу; забезпечення психологічної комфортності дошкільників шляхом створення святкової атмосфери у процесі проведення занять; добровільності участі дітей у музично-ігровій діяльності; різновікового комплектування груп; активізації творчого самовираження дітей тощо; психолого-педагогічні особливості формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу: розвинена музична уява, скерована на активне залучення до музичної діяльності; відмінна пам’ять, що є запорукою ефективної музичної творчості. Систематизовано форми (самостійна музична діяльність, використання музики у повсякденному житті, музичні заняття, музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за інтересами дітей, гуртки (студії)) та методи (наочні, словесні і практичні) музичного виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку дитини різновидів музичної діяльності; створення музично-ігрового середовища, що відповідає інтересам і потребам дітей різного віку; моделювання в музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, взаємин дошкільників та дорослих; систематичне спонукання дітей до пошуково-творчої музичної діяльності й самовираження в ній) формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР. Обґрунтовано напрями імплементації досвіду формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу з метою вдосконалення підготовки зазначених фахівців у закладах вищої освіти України. Подальшого розвитку набули наукові положення про зміст, форми та методи формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР. До наукового обігу введено невідомі та маловідомі джерела китайською мовою, окремі факти й положення, пов’язані з розв’язанням досліджуваної проблеми. The dissertation for the first time presents a holistic analysis of the problem of formation of musical and creative abilities of preschool children in China by means of Suzuki method. Stable individual psychological properties aimed at successful mastery of preschoolers activities based on the discovery and development of their musical talents; "Suzuki-method" - a method aimed at acquiring at an early age the child's qualities, knowledge, skills and abilities that not only create an educational platform for learning and education of the child, but also contribute to the development of social, intellectual and academic talent. Defined: the principles of formation of musical and creative abilities of preschool children in China by means of Suzuki-method: emotional saturation of the educational process; ensuring the psychological comfort of preschoolers by creating a festive atmosphere in the classroom; voluntary participation of children in music and play activities; different age groups; activation of children's creative self-expression, etc . Psychological and pedagogical features of the formation of musical and creative abilities of preschool children in China by means of the Suzuki method: developed musical imagination, aimed at active involvement in musical activities; excellent memory, which is the key to effective musical creativity. Systematized forms (independent musical activity, use of music in everyday life, musical classes, musical entertainment, musical and theatrical holidays, additional - classes for children, clubs (studios)) and methods (visual, verbal and practical) of music education and training ; application of musical activities at each stage of the child's development; creating a music and play environment that meets the interests and needs of children of all ages; modeling in musical-game form of real life situations, relationships between preschoolers and adults; systematic encouragement of children to search and creative musical activity and self-expression in it) the formation of musical and creative abilities of preschool children in China. The directions of implementation of the experience of formation of musical and creative abilities of preschool children in China by means of Suzuki-method in order to improve the training of these specialists in higher education institutions of Ukraine are substantiated.
Опис
Ключові слова
дошкільники, музично-творчі здібності, Сузукі-метод, заклад дошкільний освіти, КНР, preschoolers, musical and creative abilities, Suzuki method, preschool institution, China
Цитування
Сунь Цзінцю. Формування музично-творчих здібностей дітей дошкільного віку в КНР засобами Сузукі-методу : дис. ... д-ра філософії : 011 – освітні, пед. науки / Цзінцю Сунь ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2022. – 348 с.
Колекції