ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»: ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ, СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, Видавничий дім «Гельветика»
Анотація
Стаття присвячена вивченню досвіду підготовки магістрів початкової освіти за освітньо-професійною освітньою програмою «Початкова освіта» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. З’ясовано нормативні вимоги до підготовки фахівців з вищою освітою на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Проаналізовано й узагальнено історію впровадження, оновлення та удосконалення, досвід реалізації освітньо-професійної програми «Початкова освіта» в ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Представлено цілі, фокус, особливості ОПП «Початкова освіта», які ураховують інтереси та пропозиції зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів, провідні тенденції розвитку системи початкової освіти, регіональний контекст та корелюють із місією університету. Основна увага зосереджена на вивченні змісту ОПП, якій сформований відповідно до предметної області спеціальності 013 Початкова освіта, складається з обов’язкових та вибіркових освітніх компонентів та підкреслює унікальність освітньої програми. Визначено, що у навчальному плані обов’язкові освітні компоненти розподіллено на змістовні блоки: цикл загальної (12 кредитів ЄКТС), цикл професійної підготовки (55 кредитів ЄКТС); окремий цикл складають дисципліни вільного вибору здобувача (23 кредити ЄКТС). На основі аналізу освітньої складової ОПП «Початкова освіта» у контексті відповідності критеріям якості ОП виокремлено сильні сторони та конкурентні переваги, накреслено перспективи подальшого розвитку освітньо-професійної програми: посилення уваги до міжнародної співпраці в галузі підготовки вчителів початкових класів та здійсненні наукових досліджень у сфері початкової освіти; формування науково-педагогічних кадрів вищої категорії (докторів наук, професорів); розширення співробітництва з місцевими ОТГ щодо посилення профорієнтаційної роботи серед учнів ЗЗСО та працевлаштування випускників ОПП. The article is devoted to the study of the experience of training masters of primary education under the educational and educational professional program (EPP) "Primary Education" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The regulatory requirements for the training of specialists with higher education at the second (master's) level of higher education have been clarified. The history of implementation, renewal and improvement, the experience of implementing the EPP "Primary Education" at H. S. Skovoroda KhNPU is analyzed and summarized. The goals, focus, features of the educational and professional program "Primary Education" are presented, which take into account the interests and proposals of external and internal stakeholders, the leading trends in the development of the primary education system, the regional context and correlate with the mission of the university. The main attention is focused on the study of the content of the EPP, which is formed in accordance with the subject area of the specialty 013 Elementary education, consists of mandatory and optional educational components and emphasizes the uniqueness of the educational program. It was determined that in the curriculum, mandatory educational components are divided into meaningful blocks: general cycle (12 ECTS credits), professional training cycle (55 ECTS credits); a separate cycle consists of disciplines of the applicant’s free choice (23 ECTS credits). Based on the analysis of the educational component of the EPP "Primary Education" in the context of compliance with EP quality criteria, the strengths and competitive advantages are highlighted, the prospects for the further development of the educational and professional program are outlined: increased attention to international cooperation in the field of primary school teacher training and the implementation of scientific research in the field of primary education; formation of scientific and pedagogical personnel of the highest category (doctors of sciences, professors); expansion of cooperation with local vocational training centers regarding the strengthening of career guidance work among students of IGSE and employment of graduates of EPP.
Опис
Ключові слова
професійна підготовка, початкова освіта, магістр початкової освіти, другий (магістерській) рівень вищої освіти, освітньо-професійна програма, компетентність, програмні результати навчання, professional training, primary education, master of primary education, second (master's) level of higher education, educational and professional program, competence, program learning outcomes
Цитування
Єсьман І. В. Підготовка магістрів початкової освіти за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта»: історія впровадження, сильні сторони та конкурентні переваги, перспективи розвитку / І. В. Єсьман // Інноваційна педагогіка. – 2023. – Вип. 57, т. 1. – С. 184–188. – http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/57/part_1/37.pdf