ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ З ПРАКТИКУМОМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації «Опіка та піклування з практикумом» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Опіка та піклування з практикумом», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних методичних знань і умінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено підготовці індивідуальних науково-дослідних завдань дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів роботи, а також пояснення щодо самостійної роботи. У додатковій частині можна знайти інформацію щодо змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу. Methodological recommendations "Care and care with practicum" for students of the second (master's) level of higher education full-time and part-time forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote the fuller disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first one, the program of the discipline "Care and care with a practicum" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, the plan of a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own methodical knowledge and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the preparation of individual research tasks of the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of higher education applicants to carry out self-control and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about independent work. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна сфера, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна діяльність, опіка, піклування, самостійна робота, методичні рекомендації, social work, social sphere, social pedagogy, socio-pedagogical activity, guardianship, care, independent work, methodical recommendations
Цитування
Костіна В. В. Опіка та піклування з практикумом : метод. рек. до навч. дисципліни для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти галузі знань 23 Соціальна робота, спец. 231 Соціальна робота / В. В. Костіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 81 с.