ДОЗВІЛЛЄВА ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-03
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Анотація
У публікації розкрито питання формування практичної професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі стосовно організації дозвіллєвої діяльності на волонтерських засадах в умовах поширення ризиків як для здоров’я отримувачів соціальних послуг, так і їх надавачів. Проаналізовано наукову літературу з питань формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної галузі в ситуаціях життєвих змін. Визначено ефективні засоби підготовки до організації соціально- виховної дозвіллєвої діяльності у спеціалізованих соціальних інституціях на засадах волонтерства в умовах пандемії Covid-19 та наведено досвід їх використання в процесі професійної підготовки фахівців соціальної галузі ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Дослідження засвідчило дієвість та ефективність використання соціального проєктування з застосуванням простору інтернет мереж та соціального партнерства як засобів професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до організації соціально-виховної дозвіллєвої діяльності у спеціалізованих соціальних інституціях на засадах волонтерства в умовах пандемії Covid-19. The publication addresses the issue of the formation of practical professional competence of future specialists in the social sector in relation to the organization of leisure activities on a volunteer basis in the conditions of the spread of risks for the health of both the recipients of social services and their providers. The scientific literature on the formation of professional competence of future specialists in the social sector in situations of life changes was analyzed. Effective means of training for the organization of socio-educational leisure activities in specialized social institutions on the basis of volunteering in the conditions of the Covid-19 pandemic have been determined, and the experience of their use in the process of professional training of specialists in the social field of H.S. Skovoroda KhNPU is given. The study proved the effectiveness and efficiency of using social planning using the space of Internet networks and social partnership as a means of professional training of future specialists in the social sector for the organization of social and educational leisure activities in specialized social institutions on the basis of volunteering in the conditions of the Covid-19 pandemic.
Опис
Ключові слова
волонтерська діяльність, фахівці соціальної галузі, спеціалізовані соціальні інституції, Covid-19, volunteering, social industry professionals, specialized social institutions
Цитування
Костіна В. В. Дозвіллєва волонтерська діяльність майбутніх фахівців соціальної галузі у спеціалізованих соціальних інституціях в умовах пандемії Covid-19 / В. В. Костіна // Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Полтава, 3–4 черв. 2021 р. / Нац. ун-т Полтав. політехн. ім. Ю. Кондратюка [та ін.]. – Полтава, 2021. – С. 123–126.