МЕТОДОЛОГІЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ МУЗИКАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ ТА КНР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації проаналізовано розвиток музикальності дітей дошкільного віку в Україні та КНР. Музична педагогіка України, визначаючи суть музикальності, бере до уваги широкий контекст досліджень у сфері психології (психології особистості, здібностей, творчості, вікової та педагогічної психології та ін.), вікової фізіології, фізіології вищої нервової діяльності, педагогіки (дошкільної, мистецької, музичної тощо), культурології, мистецтвознавства, акустики та багатьох інших наукових галузей. Схарактеризовано музичну освіту в Китаї. Зазначено, що ефективне сприяння всебічному і гармонійному розвитку дітей дошкільного віку стало новим напрямом досліджень музичної освіти та розвитку музикальності дітей дошкільного віку. The publication analyzes the development of musicality of preschool children in Ukraine and the People's Republic of China. Musical pedagogy of Ukraine, defining the essence of musicality, takes into account the broad context of research in the field of psychology (psychology of personality, abilities, creativity, age and pedagogical psychology, etc.), age physiology, physiology of higher nervous activity, pedagogy (preschool, art, music, etc.) ), cultural studies, art history, acoustics and many other scientific fields. Characterized music education in China. It is noted that effective promotion of comprehensive and harmonious development of preschool children has become a new direction of research in music education and development of musicality of preschool children.
Опис
Ключові слова
розвиток музикальності, музична освіта, діти дошкільного віку, development of musicality, musical education, children of preschool age
Цитування
Чжан Хао. Методологія діагностики розвитку музикальності дітей дошкільного віку в Україні та КНР / Чжан Хао // Методологія сучасних наукових досліджень : зб. наук. пр. за результатами ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю Г. С. Сковороди, Харків, 12–13 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2022. – С. 236–240.