Особливості упровадження дистанційних освітніх технологій у навчальний процес педагогічних університетів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-08-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Наукова ініціатива «Універсум», ТОВ «Нілан-ЛТД»
Анотація
Розкрито основні теоретичні та методичні аспекти дистанційних освітніх технологій у процесі професійної підготовки майбутніх студентів педагогічних університетів. Визначено суть, ознаки та особливості дистанційних освітніх технологій у процесі підготовки майбутніх педагогів. Доведено, що дистанційні освітні технології можуть відрізнятися залежно від різних вимог та їхніх характеристик. Наукові знання у учителів проявляються в конкретних професійно-педагогічних діях у процесі упровадження дистанційних освітніх технологій. Слід упроваджувати такі види дистанційних освітніх технології, як: відеоконференція, аудіоконференція, комп’ютерна телеконференція, відеолекція, веб-заняття тощо. Раскрыты основные теоретические и методические аспекты дистанционных образовательных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих студентов педагогических университетов. Определена суть, признаки и особенности дистанционных образовательных технологий в процессе подготовки будущих педагогов. Доказано, что дистанционные образовательные технологии могут отличаться в зависимости от различных требований и их характеристик. Научные знания у учителей проявляются в конкретных профессионально-педагогических действиях в процессе внедрения дистанционных образовательных технологий. Следует внедрять такие виды дистанционных образовательных технологий, как: видеоконференция, аудиоконференция, компьютерная телеконференция, видеолекция, веб-занятия и т. д. In the theses, the author reveals the main theoretical and methodological aspects of distance educational technologies In the process of professional training future students of pedagogical universities. Define essence, signs and features of distance education technologies are determined in the process of preparing future educators. It is proved that distance education technologies may differ depending on different requirements and their characteristics. It is established that scientific knowledge in the professional activity of future teachers is partly manifested in specific professional pedagogical actions in the process introduction of distance education technologies. The author states that in the educational process of the pedagogical university, taking into account the peculiarities of the training of future teachers, the following types of distance education technologies should be implemented, such as: videoconference, audio conferencing, computer teleconference, video lecture, web lessons, etc. Analysis of scientific literature gave grounds to distinguish two forms of distance learning: synchronous and asynchronous.
Опис
Ключові слова
студент, педагогічний університет, дистанційне навчання, дистанційні освітні технології, аналіз, аспірантські роботи, студент, педагогический университет, дистанционное обучение, дистанционные образовательные технологии, анализ, аспирантские работы, student, pedagogical university, distances learning, distance education technology, analysis, graduate work
Цитування
Алієв Х. М. Особливості упровадження дистанційних освітніх технологій у навчальний процес педагогічних університетів / Х. М. Алієв // Проблеми досліджень молодих науковців : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених, Краматорськ, 12 серп. 2017 р. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 86–89.