Методичні рекомендації до проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Загальні основи педагогіки» з використанням елементів змішаного навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-02-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУПС імені Івана Кожебуда
Анотація
У методичних рекомендаціях містяться завдання до проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Загальні основи педагогіки» з використанням елементів змішаного навчання (візуальні хмари слів, гексопазли, діаграми Ісікави). Методичні рекомендації розраховані на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів закладів вищої освіти галузі 01 Освіта / Педагогіка спеціальностей 012 Дошкільна освіта, 013 Початкове навчання. В методических рекомендациях содержатся задачи к проведению семинарско-практических занятий по курсу «Общие основы педагогики» с использованием элементов смешанного обучения (визуальные облака слов, гексопазлы, диаграммы Исикавы). Методические рекомендации рассчитаны на студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений области 01 Образование / Педагогика специальностей 012 Дошкольное образование, 013 Начальное обучение. Methodical recommendations consist of tasks for seminar-practical lessons from the course” General basics of pedagogy” with the elements from mixed education (visual clouds of words, hex puzzle, Isikavi’s diagrams). Methodical recommendations are aimed on students, masters, graduate students and teachers of universities of sphere 01 Education / Pedagogy of specialties 012 Pre-school education, 013 Basic education.
Опис
Ключові слова
змішане навчання, організація навчального процесу, семінарсько-практичні заняття, вища школа, смешанное обучение, организация учебного процесса, семинарско-практические занятия, высшая школа, blended learning, educational process organization, seminar-practical classes, graduate School
Цитування
Єсьман І. В. Методичні рекомендації до проведення семінарсько-практичних занять з курсу «Загальні основи педагогіки» з використанням елементів змішаного навчання : для студ. першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти, галузі 01 Освіта / Педагогіка, спец. 012 Дошкільна освіта, 013 Початкове навчання / Єсьман І. В. – Харків: ХНУПС, 2019. – 25 с.