ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ВІЧНЕ У СЬОГОДЕННІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто феномен постаті Григорія Савича Сковороди, який особливо яскраво й актуально розкривається в уявленні про особистість, громадянина, трудівника, духовну людину в її вічному русі до пізнання, самовдосконалення, добра справедливості, моральності. Заявляючи про принципи самопізнання і внутрішню відповідність волі Божій, Григорій Сковорода вчить нинішні покоління жити за законами гармонії із собою і світом. Окреслені питання висвітлювались Григорієм Савичем в контексті тогочасної європейської соціально-політичної, етичної та філософсько-освітньої проблематики. Наведено підходи філософа до формування особистості і педагогічної майстерності педагога як учителя-вихователя. Зазначено, що філософ є типовим представником українського духу, а сформовані ним пріоритети, зокрема природовідповідності у вихованні, виборі свого шляху у професійній діяльності тощо, сьогодні стали освітніми постулатами. Вповні актуально звучать для нинішніх українських громадян і його поради тим, хто мріє про щастя. The publication examines the phenomenon of the figure of Hryhoriy Savich Skovoroda, which is particularly vividly and topically revealed in the idea of a person, a citizen, a worker, a spiritual person in his eternal movement towards knowledge, self-improvement, goodness, justice, morality. Proclaiming the principles of self-knowledge and inner conformity to the will of God, Hryhoriy Skovoroda teaches current generations to live according to the laws of harmony with yourself and the world. The outlined issues were highlighted by Hryhoriy Savych in the context of contemporary European socio-political, ethical and philosophical-educational problems. Philosopher's approaches to personality formation are presented and pedagogical skills of the teacher as a teacher-educator. It is noted that the philosopher is a typical representative of the Ukrainian spirit, and the priorities formed by him, in particular, conformity to nature in upbringing, choosing one's path in professional activity, etc., have become educational postulates today. His advice to those who dream of happiness is completely relevant for current Ukrainian citizens.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., український філософ, багатовимірна спадщина, філософія освіти, сковородинознавство, H. S. Skovoroda, Ukrainian philosopher, multidimensional heritage, philosophy of education, Skovorodastudies
Цитування
Пономарьова Г. Григорій Сковорода: вічне у сьогоденні / Г. Пономарьова // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 159–171.