Сучасна школа: на крок уперед

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-10-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Стаття пропонує аналіз пошуків шляхів оновлення школи як самонавчальної організації. Такі школи можуть адаптуватися до непередбачуваності сучасного світу швидше, ніж інші заклади. У статті висвітлено головні фактори, що є важливими для організаційного навчання та соціальної адаптації: сприятливе навчальне середовище, конкретні навчальні процеси та практики, а також поведінка керівництва, яка забезпечує зміцнення закладу. Статья предлагает анализ поисков путей обновления школы как самообучающейся организации. Такие школы могут адаптироваться к непредсказуемости современного мира быстрее, чем другие учреждения. В статье освещаются главные факторы, которые являются важными для организационного обучения и социальной адаптации: благоприятная учебная среда, конкретные учебные процессы и практики, а также поведение руководства, которое обеспечивает укрепление заведения. The article offers an analysis of the search for ways to update the school as a learning organization. Such schools can adapt to the unpredictability of the modern world faster than other institutions. The article reveals the main factors hat are essential for organizational learning and adaptability: a supportive learning environment, concrete learning processes and practices, and leadership behavior that provides reinforcement.
Опис
Ключові слова
школа, оновлення школи, самонавчання, самонавчальна організація, соціальна адаптація, навчальне середовище, навчальні практики, школа, обновление школы, самообучения, самообучающаяся организация, социальная адаптация, учебная среда, учебные практики, school, school renewal, self-study, self-study organization, social adaptation, learning environment, educational practices
Цитування
Садоха О. В. Сучасна школа: на крок уперед / О. В. Садоха // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 114–119.