Об'єкт злочину в доктрині кримінального права

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Анотація
У статті проаналізовано основні концепції та теорії об’єкта злочину. Досліджено наукові розробки, спрямовані на критичне переосмислення традиційних підходів до визначення об’єкта злочину як суспільних відносин. Окреслено авторське бачення розуміння об’єкта злочину. Визначено, що права й свободи в усіх випадках виступають загальним об’єктом злочину. Конкретні права чи свободи (або їхня сукупність, а в деяких випадках права та свободи певної групи осіб) виступають родовим або безпосереднім об’єктом злочину. В статье проанализированы основные концепции и теории объекта преступления. Исследованы научные разработки, направленные на критическое переосмысление традиционных подходов к определению объекта преступления как общественных отношений. Очерчено авторское видение понимания объекта преступления. Определено, что права и свободы во всех случаях выступают общим объектом преступления. Конкретные права или свободы (или их совокупность, а в некоторых случаях права и свободы определенной группы лиц) выступают родовым или непосредственным объектом преступления. In the article the basic concepts and theories of the object of crime are analyzed. Scientific developments devoted to critical rethinking of traditional approaches to definition of the object of a crime as social relations are researched. It is noted that it is inappropriate to determine the object of crime solely social relations. The author's vision of understanding the object of crime is outlined. It is determined that it is necessary to talk about the rights and freedoms of human and citizen as an object of a crime.
Опис
Ключові слова
об’єкт злочину, об’єкт кримінально-правової охорони, суспільні відносини, блага, цінності, права й свободи, объект преступления, объект уголовно-правовой охраны, общественные отношения, блага, ценности, права и свободы, object of crime, object of criminal-legal protection, social relations, good, values, rights and freedoms
Цитування
Павленко Т. А. Об'єкт злочину в доктрині кримінального права / Т. А. Павленко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка / [редкол.: В. М. Комарницький (голов. ред.) та ін.]. – 2018. – Вип. 3. – С. 92–102.