ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На зіставній основі проаналізовано різні підходи до періодизації становлення і розвитку системи освіти в Китайській Народній Республіці. З’ясовано, що дослідники обирають різні підстави для виокремлення періодів чи етапів. При цьому китайські вчені (Ван Гуанхуа, Ван Ци, Ду Яньянь, Чен Жуйлінь, Вен Канлін та інші) віддають перевагу опорі на суспільно-політичні індикатори, такі як поява нових нормативно-правових актів, важливі події суспільного життя, політичні трансформації. Водночас українські дослідники (Н. Джгун, Н. Котельнікова, Д. Перепадя та інші), а також вихованці української педагогічної школи Лу Шаньшань і Чжан Лун частіше спираються на власне освітологічні критерії: динаміку мети, принципів, змісту, форм і методів реалізації освітнього процесу, які, втім, безперечно, часто детермінуються саме суспільно-політичними процесами. На основі історичного огляду виокремлено сім етапів становлення й розвитку системи художньої освіти в Китаї як невід’ємної складової системи освіти в цілому: 1949–1956 рр. – становлення художньої освіти в умовах соціалістичних перетворень за радянським зразком; 1957–1965 рр. – емансипація від впливу радянської системи художньої освіти та розвиток в умовах всеосяжного соціалістичного будівництва; 1966–1976 рр. – руйнація в роки «культурної революції»; 1977–1984 рр. – відродження після «культурної революції»; 1985–1998 рр. – докорінна модернізація на засадах принципу відкритості; 1999–2009 рр. – розбудова відкритої системи неперервної художньої освіти; 2010 р. – наш час – інноваційний розвиток на основі цифровізації та широкої інтеграції. Перс перспективи подальших досліджень убачаються в детальному вивченні особливостей мети, завдань і змісту художньої освіти в КНР на кожному з виокремлених етапів її розвитку, а також з виявленні провідних чинників і тенденцій такого розвитку. On a comparative basis, different approaches to the periodization of the formation and development of the education system in the People's Republic of China are analyzed. Researchers have been found to choose different grounds for distinguishing periods or stages. At the same time, Chinese scientist (Wang Guanghua, Wang Qi, Du Yanyan, Chen Ruilin, Wen Kanlin and others) prefer to rely on socio-political indicators, such as the emergence of new regulations, important events in public life, political transformations. At the same time, Ukrainian researchers (N. Dzhgun, N. Kotelnikova, D. Perepadya and others), as well as Ukrainian pedagogical school’s students Lu Shanshan and Zhang Long often rely on their own educational criteria: the dynamics of purpose, principles, content, forms and methods of educational process, which, however, are undoubtedly often determined by socio-political processes. Based on the historical review, seven stages of formation and development of the art education system in China as an integral part of the education system as a whole are identified: 1949–1956 – formation of art education in the conditions of socialist transformations on the Soviet model; 1957–1965 – emancipation from the influence of the Soviet system of art education and development in the conditions of comprehensive socialist construction; 1966–1976 – destruction during the years of the “cultural revolution”; 1977–1984 – revival after the “cultural revolution”; 1985–1998 – radical modernization based on the principle of openness; 1999–2009 – development of an open system of continuing art education; 2010 – our time – innovative development based on digitalization and broad integration. Perspectives of further research are seen in the detailed study of the purpose, objectives and content of art education in China at each of the selected stages of its development, as well as to identify the leading factors and trends in such development.
Опис
Ключові слова
освіта, художня освіта, становлення, розвиток, періодизація, етапи, мистецтво, образотворче мистецтво, Китайська Народна Республіка, education, art education, formation, development, periodization, stages, art, fine arts, People's Republic of China
Цитування
Чжао Бейбей. Періодизація розвитку художньої освіти в Китайській Народній Республіці / Чжао Бейбей // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – Вип. 56. – С. 60–82.