Особливості командоутворення в хореографічних колективах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Командоутворення в хореографічних колективах – це поетапне формування команди однодумців, поєднаних спільною хореографічною діяльністю, які поділяють цілі та цінності хореографії як прояву культури, володіють знаннями про хореографічні традиції колективу, поважають їх та примножують, усвідомлюють відповідальність за спільний результат, який базується на особистісних зусиллях. З метою вирішення поставлених завдань було використано такі теоретичні методи дослідження, як: аналіз психологічної та педагогічної літератури з метою визначення поняття командоутворення; узагальнення та порівняння результатів дослідження авторів та інших дослідників, що дало можливість визначити внесок авторів у дослідження командоутворення як методу організації взаємодії учнів хореографічних класів. Продуктивна робота команди багато в чому залежить від застосунків, що використовуються в організації спільної діяльності. Відповідно, в освіті активно запроваджуються технології командоутворення як інструменти досягнення освітніх цілей, розробляються методики тімбілдінгу, вивчаються питання організації командної роботи. У дослідженні авторами визначено: • критерії відмінності команди від групи: цілі командної роботи (визначаються відповідно до завдань; усвідомлюються членами команди та приймаються на емоційному рівні; чітко узгоджуються з власними потребами, інтересами членів команди, приймаються на мотиваційному рівні); принципи взаємодії у процесі досягнення цілей (у команді принципи взаємодії визначаються спільно її членами; дотримання принципів взаємодії в команді внутрішньо мотивоване; у команді важливу роль відіграють принципи, пов’язані з партнерською взаємодією її учасників); рольова структура (ролі в команді задаються зсередини, з урахуванням мети, індивідуальних особливостей членів команди тощо; у команді ролі гармонійно взаємодіють та взаємодоповнюють одна одну; лідер у команді є загальновизнаним); • етапи тімбілдінгу (визначення цілей формування команди; підбір членів команди, виявлення особистісних якостей кожного; розподіл функціональних обов’язків між членами команди; налагодження комунікативних зв’язків між членами команди; розвиток командної взаємодії); • методи командоутворення, до яких належать переважно активні та інтерактивні технології навчання, командні, ексклюзивні та спортивно-розважальні ігри. Team building in choreographic groups is the gradual formation of a team of like-minded people united by a common choreographic activity, who share the goals and values of choreography as a manifestation of culture, have knowledge of the choreographic traditions of the team, respect and multiply them, and are aware of the responsibility for the common. In order to solve the tasks set, the following theoretical research methods were used: analysis of psychological and pedagogical literature in order to define the concept of team building; generalization and comparison of the results of the study of the authors and other researchers, which made it possible to determine the contribution of the authors to the study of team building as a method of organizing the interaction of students in choreographic classes. The productive work of the team largely depends on the applications used in the organization of joint activities. Accordingly, team building technologies are being actively introduced in education as tools for achieving educational goals, team building methods are being developed, and issues of organizing team work are being studied. In the study, the authors determined: • criteria for distinguishing a team from a group: goals of teamwork (determined in accordance with the tasks; recognized by team members and accepted at an emotional level; clearly consistent with their own needs, interests of team members, accepted at a motivational level); principles of interaction in the process of achieving goals (in a team, the principles of interaction are determined jointly by its members; compliance with the principles of interaction in a team is internally motivated; in a team, principles related to partnership interaction of its members play an important role); role structure (roles in a team are set from within, taking into account the goal, individual characteristics of team members, etc.; in a team, roles harmoniously interact and complement each other; a leader in a team is generally recognized); • stages of team building (determining the goals of forming a team; selecting team members, identifying the personal qualities of each; distributing functional responsibilities between team members; establishing communication links between team members; developing team interaction); • team building methods, which include predominantly active and interactive learning technologies, team, exclusive and sports and entertainment games.
Опис
Ключові слова
команда, командоутворення, хореографія, технології, методи, етапи, team, team building, choreography, technologies, methods, stages
Цитування
Башкір О. І. Особливості командоутворення в хореографічних колективах / О. І. Башкір, А. О. Денисенко // Теорія та методика навчання та виховання. –– Харків, 2022. – Вип. 52. – С. 9–20.