Антикризові геоекономічні перспективи розгортання конкурентоспроможності України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті наголошується, що конкурентоспроможність країни – результуючий показник того, наскільки ефективно, у порівнянні з іншими країнами, вона виробляє, розподіляє і продає створювані в ній товари, і наскільки розумно вона використовує експортні переваги для нарощування національного економічного потенціалу в найширшому сенсі цього поняття. В статье отмечается, что конкурентоспособность страны – результирующий показатель того, насколько эффективно, по сравнению с другими странами, она производит, распределяет и продает создаваемые в ней товары, и насколько разумно она использует экспортные преимущества для наращивания национального экономического потенциала в самом широком смысле этого понятия. The article emphasizes that a country's competitiveness is a resultant indicator of how efficiently, compared to other countries, it produces, distributes and sells its products, and how wisely it uses export benefits to build national economic potential in the broadest sense of the term.
Опис
Ключові слова
економіка України, конкурентоспроможність, антикризові перспективи, геоекономічні перспективи, розвиток підприємництва, продовольча безпека країни, підтримка експорту, магістерські роботи, экономика Украины, конкурентоспособность, антикризисные перспективы, геоэкономические перспективы, развитие предпринимательства, продовольственная безопасность страны, поддержка экспорта, магистерские работы, Ukraine economy, competitiveness, anti-crisis prospects, geoeconomic prospects, business development, food security of the country, export support, master's works
Цитування
Строгов С. А. Антикризові геоекономічні перспективи розгортання конкурентоспроможності України / С. А. Строгов, В. М. Сухов // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 10–15.