ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Вимоги до сучасної освіти базуються на головній вимогі – необхідності навчити молодшого школяра вчитися та бути готовим продовжити свою освіту. Дитина має сьогодні, як ніколи раніше, бути готовою до самостійного набуття знань, що вимагає від учня прийняття активної позиції суб'єкта. У початковій школі закладається фундамент розвитку особистості, її інтелектуальний, творчий потенціал. Отже, однією з актуальних проблем сьогодення є вивчення та обґрунтування важливості формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. У вступі визначено основні дефініції дослідження, доведено його актуальність, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, на основі науково-педагогічної літератури та чинних документів, що регулюють організацію освітнього процесу в початковій школі визначено сутність поняття «самостійна робота». Визначено види самостійної роботи та психолого-педагогічні умови формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку У другому розділі представлено комплекс методів і прийомів з формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку та перевірено їх ефективність. У висновках доведено, важливість формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку та обґрунтовано ефективність комплексу методів і прийомів з формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку, який пропонувався для опрацювання. The requirements for modern education are based on the main requirement - the need to teach a junior high school student to learn and be ready to continue his education. Today, more than ever before, the child must be ready for independent acquisition of knowledge, which requires the student to take an active position of the subject. Primary school lays the foundation for personality development, its intellectual and creative potential. Therefore, one of the urgent problems of today is the study and substantiation of the importance of the formation of independent work skills in elementary school students. The graduation thesis consists of an introduction, two sections, conclusions, and a list of used sources. In the introduction, the main definitions of the research are defined, its relevance is proven, tasks and methods of work are defined. In the first chapter, on the basis of scientific and pedagogical literature and current documents regulating the organization of the educational process in primary school, the essence of the concept of "independent work" is determined. Types of independent work and psychological-pedagogical conditions for the formation of independent work skills among elementary school students are determined. In the second section, a set of methods and techniques for the formation of independent work skills in elementary school students are presented and their effectiveness is checked. The conclusions prove the importance of forming independent work skills in elementary school students and substantiate the effectiveness of a set of methods and techniques for forming independent work skills in elementary school students.
Опис
Ключові слова
самостійнійсть, навичка, формування, самостійна робота, учні, молодші школярі, освітній процес, школа, учитель, концепція, прийоми, методи роботи, independence, skill, formation, independent work, students, younger students, educational process, school, teacher, concept, techniques, work methods
Цитування
Кравченко М. І. Формування навичок самостійної роботи в учнів молодшого шкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. І. Кравченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 65 с.
Колекції